قومیت ، نژاد و رژیم غذایی ایده آل. : رژیم غذایی


من فکر کردم و فکر کردم وقتی سعی می کنید رژیم ایده آل خود را پیدا کنید ، باید به نژاد و قومیت خود نگاه کنید. غذا در محیط خانه شما بسیار مهم است ، مارسیول ها برای خوردن غذا در آب و هوای قطبی تکامل نیافته اند. برای مثال ، Inuit و ماهی را در نظر بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید