فرمولی برای تمسخر دیگران


با شنیدن درد چه بگوییم؟ چه چیزی نباید گفت

فرمولی برای تمسخر دیگران

نگویید: شما بی خیال ماجرا هستید…

بیایید بگوییم: درک می کنم که احساس بدی دارید، اما بدون مشکل تنها نیستید…
***
نگو: خب همه اش تقصیر توست… دیدی چی گفتم؟

بیایید بگوییم: اشتباه کردن بخشی از زندگی است و اکنون یک تجربه مهم دارید…
***
نگوییم: اگر این کار را نمی کردی که به تو گفتم، گوش می دادی…

بیایید بگوییم: من واقعاً ناراحت هستم و اکنون باید فکر کنیم که چه راه حلی وجود دارد …

***
نگویید: ببخشید، اتفاقی نیفتاد! می توانست بدترشود.

بیایید بگوییم: برای من مهم است که بتوانم به شما کمک کنم تا غمگین نباشید.

نویسنده: سیدسورنا ساداتی