عکسها | زمانی برای داستان پینه بسته


 اول ماه می روز جهانی کارمند بر همه کارمندان گران قیمت مبارک باد.

رویداد اول مه شناخته شده به عنوان روز کارمند به این لحاظ بوده‌ است کدام ممکن است در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهارمین روز اعتصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع کارمندان آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان منقل گشود کدام ممکن است شماری کشته، عده‌ای مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً ۴ تن نیز اعدام شدند.

همراه خود رسیدن اطلاعات درمورد به این نشانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام به سایر ملت ها، در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا جهان مراسم یادبود برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال هم تکرار شد کدام ممکن است به طور منظم اول ماه مه، روز جهانی کارمند عنوان گرفت.

بیکاری

اشتغال در کارگاه صنعتی

کارگر معدن

مسکن

کارگر

دستان پینه بسته کارگر

کارگر

کارگر کارگاه

بتن مسکن