عمر مفید باتری ماشین تعدادی از سال است؟ :: خوب ماشینچون آن است می فهمید خودروها برای حرکت به بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورهای محکم خواستن دارند. با این حال چیزی کدام ممکن است باعث این حرکت تبدیل می شود باتری است. با بیرون باتری، خودرو تحت هیچ شرایطی روشن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام عناصر {الکتریکی} مربوط به سیستم سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری، چراغ ها، برف پاک کن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم جریان هوا مطبوع اجتناب کرده اند کار می افتد. این دلیل است است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند رانندگان می خواهند با اشاره به آن بدانند عمر باتری ماشین برای چند سال هاله زمان تعویض خواه یا نه اقدامی انجام می دهند؟


عمر باتری خودرو توسط سازنده تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن نوشته تبدیل می شود. این عدد معمولا بین ۲ به همان اندازه ۳ سال با این حال اگر خوش احتمال باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی اجتناب کرده اند باتری مراقبت کنید، حتی به مدت ۵ سال نیازی به تعویض آن ندارید پادشاه. به عبارت تولید دیگری، به همان اندازه روزی کدام ممکن است علائمی مربوط به کم‌آفتاب شدن چراغ‌ها، روشن شدن چراغ‌های چک خودرو، روشن نشدن خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کار افتادن سیستم‌های {الکتریکی} را بافت نکنید، مورد نیاز نیست به تعویض باتری در نظر گرفته شده کنید. با این حال چه عواملی بر عمر باتری تاثیر می گذارد؟


نوع باتری


باتری های مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم شده هر دو سرب اسید نسبت به باتری های با بیرون آب بندی هر دو اتمی عمر بیشتری دارند.


اجزا محرک


عمر باتری بسته به نوع بزرگراه ای کدام ممکن است فردی در جاری رانندگی است، چه بخشی اجتناب کرده اند ساعت در بازدید کنندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از بار در روز آغاز تبدیل می شود، بالقوه است افزایش هر دو کاهش یابد.

عمر مفید پتری خودرووضعیت سلامت از دستگاه {الکتریکی} خودرو


مشخص است کدام ممکن است هرچه سلامت از دستگاه {الکتریکی} بیشتر باشد، عمر باتری اصولاً تبدیل می شود. متعاقباً، مورد استفاده قرار گیرد بهینه اجتناب کرده اند باتری، بیشتر است هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی فراهم می کند جانبی مربوط به دینام، سیستم روشنایی، شمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیم ها را بازرسی کنید.


چگونه اجتناب کرده اند باتری مراقبت کنیم


اگر نیروی محرک راهی پیدا کند باتری خودرو را به خوبی محافظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی مربوط به تازه کردن، بازرسی بدنه محافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه در پایان باتری را به تاخیر نیندازد، عمر مفید باتری به همان اندازه چندین سال افزایش خواهد یافت.


مدل باتری


برخی اجتناب کرده اند ساخت کنندگان باتری محصولاتی ساخت می کنند کدام ممکن است مطابق همراه خود استانداردهای جهانی حال باشد. بدیهی است کدام ممکن است این باتری ها استاندارد بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر بیشتری نیز دارند.


چون آن است قبلا اشاره کردن شد، رعایت تعدادی از نکته آسان ممکن است عمر باتری خواهید کرد را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، عواملی وجود دارند کدام ممکن است در صورت عدم معامله با می توانند به باتری آسیب بزنند:


آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نامناسب


شاید جذاب باشد بدانید کدام ممکن است رانندگی در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک ممکن است عمر باتری را تحمل تاثیر قرار دهد. رانندگی در هوای خنک به باتری فشار وارد می تنبل. رانندگی در هوای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید شدن بیش اجتناب کرده اند حد دوچرخه نیز ممکن است مایع موجود در باتری را به بخار تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به باتری آسیب برساند.

عمر مفید پتری خودروخطاهای رانندگی


خطاهای رانندگی مربوط به خاموش کردن خودرو در گذشته اجتناب کرده اند روشن کردن سیستم های {الکتریکی} ممکن است عمر باتری تمدید شده مدت را کاهش دهد.


دینام خودرو دارای نقص است


نقص دینام خودرو باعث تبدیل می شود باتری انصافاً هزینه نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان اجتناب کرده اند کار بیفتد.


خرابی کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نادرست باتری


پوسیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز نشده شدن کابل ها باعث تبدیل می شود تأمین مصرف شده به خوبی منتقل نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتری در هنگام استارت زدن دوچرخه فشار بیشتری وارد تنبل. خرابی کابل نیز انجام سیستم هزینه را مختل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر باتری را کاهش می دهد.


خانه شکنی اتومبیل، فرسودگی پایانه های باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن شدن بیش اجتناب کرده اند حد در دوره کوتاهی عمر باتری را کاهش می دهد.