عقاب طلایی – وقت خبر


پرونده مطالبات پتروشیمی غدیر اجتناب کرده اند نمایندگی گلدن ایگل اجتناب کرده اند مهمترین پرونده های شستاست

عقاب طلایی

نمایندگی گلدن ایگل مصرف کننده انحصاری ۳۵ سهم اجتناب کرده اند محصولات این پتروشیمی {بوده است}.

 

در یک واحد فقره اجتناب کرده اند این کسب انحصاری، طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۷ مهر ۹۶ کسب ۱۴ هزار تن ماده اولین ای دی سی در ۲ مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی عالی یک جوان نهایی تصویب شد در حالیکه ۱۲ هزار تن اجتناب کرده اند این ۱۴ هزارتن با بیرون برگزاری یک جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین قیمت اجتناب کرده اند گلدن ایگل خریداری شد.

 

نمایندگی گلدن ایگل متعلق به غیر دولتی بنام آزادی است. پرونده این مطالبات ۷ ماه است کدام ممکن است در کشوی میز حقوق دان عالی شستا گرد و غبار می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می بایست وی برای سهامداران فینال اقدامات صورت گرفته {در این} زمینه را تشریح تنبل.