طرح ارزشیابی معلمان در انتظار تصمیم شورای دولت است


نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: تضعیف جایگاه معلمان جایگاه اجتماعی کشور را تضعیف می کند.

سیدغنی نظری

سید غنی نظری در جمع معلمان خلخال گفت: تضعیف جایگاه معلمان قطعاً جایگاه اجتماعی کشور را تضعیف خواهد کرد.

وی افزود: طرح قرار گرفتن معلمان در پی گیری نهایی در مجلس با حضور سرنوشت ساز نمایندگان مردم انجام شد و اکنون در انتظار تصمیم هیات دولت است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح سنجش درخواست برحق معلمان است و مجلس شورای اسلامی قاطعانه از این طرح حمایت خواهد کرد.

نظری ادامه داد: اگر جایگاه معلم در دهه های اخیر خوب پیش می رفت، اکنون جامعه دچار آسیب ها و مشکلات اجتماعی نمی شد، بنابراین توجه به جایگاه معلمان به عنوان مربیان نسل آینده حائز اهمیت است.

یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: توجه به معلمان و رسیدگی به مطالبات این قشر توجه به زیرساخت های فرهنگی آموزش و پرورش و پیشرفت اجتماعی کشور است.

سید غنی نظری: طرح ارزشیابی معلمان در انتظار تصمیم شورای دولت است

طرح ارزشیابی معلمان در انتظار تصمیم شورای دولت است