ضعیف نهاده های دامی دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر خروج تولیدکنندگان اجتناب کرده اند چرخه ساختحمیدرضا کاشانی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ضربان قلب بازار همراه خود خاص اینکه بیش اجتناب کرده اند ۴ ماه است کدام ممکن است ساخت در واحد تولیدی آنها متوقف شده است، تصریح کرد: ماهانه حدود ۳۰ به همان اندازه ۴۰ هزار تخم مرغ در گروه ساخت مرغ میهن ساخت می شد کدام ممکن است هم اکنون ساخت این محصول {انجام شده} است. متوقف شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص اظهارات سخنگوی مقامات مبنی بر اینکه الگو تخصیص پول خارجی محبوب شکسته نشده داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون متوقف نشده است، اظهار داشت: تولیدکنندگان کف دست اندرکار ساخت اجتناب کرده اند الگو تخصیص پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نهاده ها گلایه دارند. بازار ضعیف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از برخی از معانی در تحریک دخیل است.

الکاشانی اظهار داشت: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، الگو ساخت در متعدد اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت متوقف می تواند. تولیدکنندگان علاوه بر این سرمایه شخصی همراه خود قیمت های سربار ساخت نیز مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است مشابه با هر بخش مالی عکس پیش بینی درآمد نسبتاً داشته باشند، با این حال اگر ساخت ضرر داشته باشد، تولیدکنندگان متوقف می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدل ها به طور پیوسته متوقف می شوند. . بسته می تواند. اضافه می تواند.

اگر بازار منعطف نباشد، ساخت متوقف تبدیل می شود

رئیس هیئت مدیره اظهار داشت: خالص است کدام ممکن است بردن پول خارجی محبوب نهاده های دامی قیمت ساخت را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد، اگر {در این} بین بازار شتاب کسب اجباری را داشته باشد شکسته نشده الگو ساخت خالص است. . با این حال اگر {به دلیل} کاهش از حداکثر تقاضا برای مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ، ۲ کالای شریر شدنی، توسط دست تولیدکنندگان نگه دارد، طبیعتا چرخه ساخت مختل می تواند.

کف دست رانت داران را برای پول خارجی بودجه برداشتن کنید

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان همراه خود بردن پول خارجی محبوب موافق هستند از کف دست رانت خواران اجتناب کرده اند پول خارجی بودجه در اطراف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای ساخت تهاجمی تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است تنها بخشی اجتناب کرده اند این پول خارجی به محصول دقیق رسیده است.

کاشانی اظهار داشت: شرایط اکنون اینجا است کدام ممکن است پول خارجی محبوب بردن نشده است، با این حال بازار حاوی نوسانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات ناشی اجتناب کرده اند بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است تولیدکنندگان عکس نیز در زمان ها هر دو هفته های بلند مدت ساخت را متوقف کنند.

وی شکسته نشده داد: مقامات انتخاب گرفت پول خارجی محبوب را در سال جاری لغو تدریجی. خالص است کدام ممکن است تولیدکنندگان شخصی را همراه خود شرایط بازار وفق دهند، اگر شرایط بازار صحیح باشد، ساخت کنند، در هر مورد دیگر منتظر بمانند به همان اندازه پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بازار را در تامین داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف بازار بسنجند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وارد ساخت شوند. تهیه.