صنوبر تسهیلات قرض الحسنه عروسی ۶۸.۹۰۰ میلیون ریال اجتناب کرده اند موسسه مالی در اسفند ماه ۱۴۰۰بر مقدمه داستان ها ضربان قلب بازار روابط کلی موسسه مالی رفاه اجتماعی کارمندان در راستای تحکیم بنیان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تشکیل آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای ایفای موقعیت سرزنده در بخش وظیفه اجتماعی، موسسه مالی رفاه در اسفند ماه سال قبلی صنوبر ۸۰ فقره عروسی – تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸.۹۰۰ میلیون ریال مهریه.
بر مقدمه این گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه داده ها به کف دست آمده اجتناب کرده اند سامانه عروسی موسسه مالی مرکزی، ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۷ متقاضی برای اکتسابی تسهیلات قرض الحسنه عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر جهیزیه اجتناب کرده اند موسسه مالی رفاه کارمندان به همان اندازه نوک روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه سال جاری متقاضی هستند.
شایان اشاره کردن است در سال ۱۴۰۰ موسسه مالی رفاه کارمندان ۵۰۷۸۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهیزیه به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند ۴۳۴۰۳ میلیارد ریال صنوبر کرده است.