صنوبر تسهیلات قرض الحسنه عروسی ۶۸.۹۰۰ میلیون ریال اجتناب کرده اند موسسه مالی در اسفند ماه ۱۴۰۰


عمیق صنوبر تسهیلات عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه جهیزیه توسط موسسه مالی رفاه کارمندان در اسفند ماه ۱۴۰۰ ادعا شد.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 68.900 میلیون ریال از بانک در اسفند ماه 1400

موسسه مالی رفاه در اسفندماه سال قبلی اطمینان حاصل شود که تحکیم بنیان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تشکیل آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که ایفای موقعیت کارآمد در بخش پاسخگویی اجتماعی، ۸۰ فقره تسهیلات عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ فقره جهیزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیون ریال صنوبر کرد. .
بر ایده این گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده داده ها به انگشت آمده اجتناب کرده اند سامانه عروسی موسسه مالی مرکزی، ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۷ متقاضی برای اکتسابی تسهیلات قرض الحسنه عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر جهیزیه اجتناب کرده اند موسسه مالی رفاه کارمندان به همان اندازه بالا روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه سال جاری متقاضی هستند.
شایان اشاره کردن است در سال ۱۴۰۰ موسسه مالی رفاه کارمندان ۵۰۷۸۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهیزیه به خوب ارزش بیش اجتناب کرده اند ۴۳۴۰۳ میلیارد ریال صنوبر کرده است.