صدور پروانه زیست محیطی راه آهن اردبیل – شانه آباد


معاون رئیس مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند صدور مجوز زیست محیطی سرمایه گذاری راه آهن اردبیل – پارس آباد خبر داد.

علی نیکزاد

علی نیکزاد در ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: {به دلیل} اولویت افراد استان اردبیل اجتناب کرده اند پیوستن راه آهن اردبیل – میانه در شمال استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس راه آهن جمهوری آذربایجان، مجوز زیست محیطی راه آهن اردبیل – پارس آباد صادر شد. رسما صادر شده است.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در بازدید اجتناب کرده اند راه آهن اردبیل بر تسریع الگو اجرای این سرمایه گذاری فوق العاده مهم سراسری برای استان اردبیل تاکید کرد، افزود: سرمایه گذاری راه آهن اردبیل – میانه پس اجتناب کرده اند آن راه آهن اردبیل – پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند این. بزرگراه منتهی به راه آهن در سراسر جهان، انتخاب بی نظیر است.

تمدید سهمیه آزاد تغییر قیر در سال ۱۴۰۱

معاون رئیس مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند اصلاح قالب {رتبه بندی} مدرسین در مجلس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در قالب {رتبه بندی} مدرسین ملاک بی نظیر فینال اثبات تحصیلی {خواهد بود}.

نیکزاد همراه خود ردیابی به سهمیه قیر آزاد اظهار داشت: همراه خود پیگیری های مکرر نهادهای مختلف در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری اردبیل، سهمیه قیر آزاد اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ تمدید شد.

علی نقد: صدور پروانه زیست محیطی راه آهن اردبیل - برس آباد

صدور پروانه زیست محیطی راه آهن اردبیل – شانه آباد