صدور پروانه‌های ساختمانی چقدر اندازه می‌کشدبه گزارش ضربان قلب بازار، هم اکنون پروانه‌های ساختمانی همراه خود شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط متعددی صادر می‌شود در حالی کدام ممکن است زمان صدور باید به حداقل قابل انجام یعنی به حداقل یک ماه برسد. به معنای واقعی کلمه هستند شهرداری‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی باید سازوکار جدیدی را تدوین کنند چرا کدام ممکن است روال عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانبر باعث کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی خواهدشد.

حمزه شکیب مشاوره، دلایلی کدام ممکن است گروه نظام مهندسی ساختمان صدور مجوز‌های کسب وکار را وب مبتنی بر نکرده، اینجاست کدام ممکن است پروژه وزارت راه وشهرسازی {است تا} سامانه مجوز‌های کسب وکار را وب مبتنی بر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروانه‌های ساختمانی هم باید اجتناب کرده اند طریق سامانه مجوز‌های کسب وکار صادر شود، با این حال {به دلیل} آنکه {در این} بخش گروه نظام مهندسی ملت ذی‌نفع است قاعدتا هر کمکی بر آید انجام می‌دهد.

مسئولان نظام مهندسی می‌گویند: باید برخی اجتناب کرده اند اقدامات توسط تجهیزات‌های تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله گزارش احوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات صورت گیرد کدام ممکن است این تجهیزات‌ها هم باید برخط باشد، چون ادامه دارد سازگار {در این} بخش فراهم نشده متعاقباً ادامه دارد نتوانسته ایم سامانه را {به روز} رسانی کنیم.
تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران