شک به ۶۷ وانت در انبار بیمه مالات!


به گزارش ضربان قلب بازار، بر مقدمه صورت های پولی گروه نشاط مهستان، بهای تمام شده ۶۷ تجهیزات وانت GMC خریداری شده به مبلغ ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان بر مقدمه واگذاری ۴۸ تجهیزات اجتناب کرده اند نمایندگی رایان فن گستر دیزل در سال های قبلی گزارش عنوان پولی گروه نشاط مهستان است.

– نگهداری وانت ها در انبار بیمه ملاط ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا سطوح اخذ برگ بی تجربه ۴۸ خودروی مذکور به همان اندازه گذشته تاریخی این گزارش پایان دادن نشده است. گروه نشاط مهستان نیز اجتناب کرده اند طریق روزنامه دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکونومیست مزایده ۲ مرحله ای انجام داد کدام ممکن است مصرف کنندگان {به دلیل} قیمت ۳ یورویی وانت ها اقدام به کسب نکردند.

این دلیل است، هیات مدیره این نمایندگی همراه خود تقاضا کارشناسی اجتناب کرده اند شورای سه نفره متخصصان قضایی، قطعا ارزش آن را دارد کل وانت ها در اسفند ۱۴۰۰ یعنی تقریباً ۱۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیون تومان را آرزو کرد شد.

شک به 67 کامیون در انبار بیمه مالات!