شایعات مختلف کسب اطلاعات در مورد وضعیت جسمانی فرح پهلوی


بستری شدن شریک زندگی فینال شاه ایران {به دلیل} بیماری در بیمارستان تیتر خوب رسانه های خارجی شده است.

شایعات مختلف درباره وضعیت جسمانی فرح پهلوی

بستری شدن شریک زندگی فینال شاه ایران {به دلیل} بیماری در بیمارستان تیتر خوب رسانه های خارجی شده است.

دیروز محل کار فرح پهلوی اجتناب کرده اند بستری شدن وی در بیمارستان خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ادعا ای کدام ممکن است دیروز چاپ شده شد، آمده بود کدام ممکن است “{به دلیل} مشکلات جانبی ناشی اجتناب کرده اند دارو به بیمارستان منتقل شده است.”

کامبز آتاپای، رئیس محل کار فرح پهلوی {در این} ادعا نوشت: «اقدامات اصلاحی پزشکان پزشکی مؤثر {بوده است}.

فرید المدرسی، پرانرژی سیاسی اصولگرا در توییتر مدعی شد: وضعیت جسمانی فرح دیبا وخیم است. او بیشتر سرطان ها دارد کدام ممکن است پزشکان پزشکی آن را رها کردند.

پس اجتناب کرده اند این اظهارات، دارایی ها نزدیک به خانوار پهلوی گفتند کدام ممکن است فرح پهلوی پس اجتناب کرده اند انجام معاینات پزشکی اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص شده است.

فرح دیبا کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند عروسی همراه خود محمدرضا پهلوی ملکه شد، در سال ۱۳۱۸ در تبریز به دنیا به اینجا رسید. مادرش فریده قطبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش سهراب دیبا اجتناب کرده اند افسران نظامی شاهنشاهی است.

تأمین: فرارو