شاخص بورس حدود ۱.۵ میلیون واحد افزایش کشف شدبه گزارش ضربان قلب بازار، شاخص بورس در امروز در توسعه صعودی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۲۶ هزار واحدی در نهایت پیشنهادات به رقم ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۱ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در امروز در اولین روز اجتناب کرده اند افزایش خوب درصدی گسترش نوسان، مسیری افزایشی را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرز خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار واحد تحویل داد.
بر مقدمه توصیه شده بورس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب هیات مدیره بورس اوراق بهادار، اجتناب کرده اند در امروز ۳۰ فروردین ماه، گسترش نوسان روزانه نمادهای بورسی ۱ نسبت به اضافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهای ۶ نسبت افزایش کشف شد.
در امروز در اولین روز اجرای انتخاب بورس مبنی بر افزایش نوسانات توکن ها، شاخص کل اجتناب کرده اند ابتدای پیشنهادات توسعه رو به رشدی داشت به منظور که اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ واحد در ابتدای پیشنهادات، اکنون به رقم ۱۵۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۲ واحد رسیده است.
مشاوران می گویند بورس تهران همراه خود ملاحظه به سقوط خوب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم جدیدترین خوب ارزش بیشتری پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل انبساط را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خریداران دانش دسترس در بازار اجتناب کرده اند طریق سجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تولید دیگری.
در جاری حاضر ۵۸ میلیون ایرانی برابر ۷۰ نسبت گروه دسترس در بازار سرمایه حضور دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۸ میلیون نفر قیمت کاهش یافته پرهزینه پرانرژی هستند کدام ممکن است حداقل ۲ قیمت کاهش یافته در ماه انجام می دهند. یکی اجتناب کرده اند وظایف بازار سرمایه تامین پولی اقتصاد است چرا کدام ممکن است سهم بازار سرمایه در تامین پولی اقتصاد در جاری حاضر حدود ۱۰ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سهم باید حداقل به بیست نسبت افزایش یابد.