سیستم علی اصغری در کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان


به گزارش ضربان قلب بازار، براساس صورت وضعیت پولی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان این نمایندگی آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشات مناسب ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت تطبیق داروها اولین خوردن شده همراه خود معمول‌های خوردن آن‌ها تهیه نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های زیستی تخصیص نیافته این نمایندگی بابت ۴ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان کسری انبار گردانی ثبتی در محل های کار انجام نشده است.

مضافا بخشها ساخت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان طبق گزارشات واحد دامپروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زراعت به همین ترتیب به میزان ۱۴۳ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۶۶۰ تن تا حد زیادی اجتناب کرده اند محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی قند به مقدار ۷۷۳۶ تن کمتر اجتناب کرده اند محل های کار می‌باشد.

اقدامات حقوقی {انجام شده} کشت صنعت مغان در خصوص ۸۳۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی در تصرف سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به نتیجه ایی نرسیده است ضمن اینکه ۷۶۶۹ هکتار اجتناب کرده اند اراضی نمایندگی در تصرف سایر کسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارضین می‌باشد.

جدا از اینکه همراه خود ملاحظه به عدم عکسها اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان دانش اجتناب کرده اند مکان‌های فیزیکی اراضی کشت صنعت مغان، انطباق اراضی همراه خود اسناد اسناد ماکیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات دفتری آن‌ها امکان پذیر نمی‌باشد.

 

سیستم علی اصغری در کشت و صنعت مغان