سهم شهرستان در بحث درآمد مالیاتی مرتفع است


استاندار اردبیل افزود: سهم استان در بحث درآمدهای مالیاتی مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده مصوبه مقامات در قوانین بودجه همه نمایندگی های مستقر در استان باید مالیات شخصی را در استان تیز کردن کنند.

سید حمید عاملی

حامد عاملی در صدمین مونتاژ شورای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی در سالن کنفرانس های اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی در راستای مانترا سال به آغاز ساخت در استان {کمک می کند}. نگه از گرفتن آن رویدادهای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه خواستن واحد تولیدی.

وی همراه خود دقیق اینکه در سال های قبلی چندین واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری دارایی ها مالیاتی شخصی را در پایتخت تیز کردن می کردند، ذکر شد: تصور به این نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تولیدی مالیات شخصی را در استان تیز کردن کنند به همان اندازه دارایی ها صرف رشد استان شود. .

استاندار اردبیل همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند ایجاد مودیان جدید در بخش امور مالیاتی تصریح کرد: ۲۴ هزار مودیان جدید در استان ایجاد شدند کدام ممکن است دارایی ها درآمدی این مودیان ممکن است به رشد استان کمک تنبل.

عاملی نیاز ایجاد مودیان جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سقف درآمد مالیاتی برای استانداری را ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هدف بی نظیر رشد واحدهای تولیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری مالیات بیشتری خواهد گرفت.

وی نیاز تحمیل ایمنی روانی در استانداری را در سایه برقراری روابط مفید مالیاتی ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار.

عاملی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» افزود: باید عقب ماندگی استانداری {در این} بخش را جبران کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جاری جستجو در اصلاح عملیات باشیم.

وی لزوم برای کاهش استعلام ها در استراتژی صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند تکرار {در این} بخش را ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: در قالب خوب برگه کاری رئوس مطالب شده، استعلام ها ترکیب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوز تسهیل تبدیل می شود.

عاملی یکپارچه داد: امسال همراه خود ۲ شاخص ساخت مواجه هستیم، شاخصی بیشتر مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی کدام ممکن است قطعاً می توانیم اجتناب کرده اند طریق آن به نیازها مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات مقام معظم مدیریت {به درستی} کف دست یابیم.

وی تصریح کرد: در استان باید ساخت، اطلاعات بنیان، استفاده اجتناب کرده اند نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد راهکارهای جدید {در این} زمینه صورت گیرد.

عاملی ذکر شد: اجتناب کرده اند محل بازدید رئیس جمهور هفت میلیارد تومان به واحد تولیدی نوآوری شهرستان اختصاص داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در امتحان شده هستیم ۷۰ هکتار پایین را به شهر فناوری شهرستان اختصاص دهیم.

وی بلند مدت رشد استانداری را در گرو آسانسور نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به نیروی انسانی متخصص {در این} بخش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر {به سمت} ساخت اطلاعات حرکت کنیم جدا از مزایای تولید دیگری آن می توانیم تخصص را محافظت کنیم. سرمایه انسانی در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انبساط باشیم.» اقتصاد استان باشد.

آملی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: خواستن بلافاصله به برگزاری این استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد در بخش کشاورزی داریم به همان اندازه موضوع رشد صنایع تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی مورد ملاحظه شدید قرار گیرد.

استاندار اردبیل افزود: کاهش زمان صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به استعلام جای خوشحالی دارد به منظور که زمان صدور استعلام در استان به کمتر اجتناب کرده اند ۵ روز کاهش یافته است است.

وی اجتناب کرده اند مدیران تجهیزات های اجرایی استان خواست به همان اندازه اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های اطلاعات بنیان در کسب محصولات بهره ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب وارد این بخش شوند.

سیدحمید عاملی: سهم استانداری در بحث درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است

سهم شهرستان در بحث درآمد مالیاتی مرتفع است