سهل انگار – وقت خبر


در گذشته تاریخی ۶ تیرماه ۹۷ شومینه سوزی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان خسارت زیادی به بار آورد، اجتناب کرده اند این رو بیمه پارسیان شناخته شده به عنوان طرف قرارداد این پتروشیمی، نمایندگی محک سنجش ثابت را مامور تهیه گزارش {در این} خصوص می نماید کدام ممکن است در پایان گزارش نمایندگی مذکور دلیل برای حادثه را سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت پتروشیمی آبادان ادعا می تنبل.

سهل انگار

در گذشته تاریخی ۶ تیرماه ۹۷ شومینه سوزی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان خسارت زیادی به بار آورد، اجتناب کرده اند این رو بیمه پارسیان شناخته شده به عنوان طرف قرارداد این پتروشیمی، نمایندگی محک سنجش ثابت را مامور تهیه گزارش {در این} خصوص می نماید کدام ممکن است در پایان گزارش نمایندگی مذکور دلیل برای حادثه را سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت پتروشیمی آبادان ادعا می تنبل.

 

پس اجتناب کرده اند کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوس های فراوان نمایندگی بیمه پارسیان رسما ادعا می تنبل خسارت را نمی پردازد. پتروشیمی مذکور نیز مطابق مفاد بند ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استناد ماده ۴۵۹ آیین دادرسی محدوده داور را به سالن دادگاه صالح ارجاع می دهد.

 

سالن دادگاه بدوی به استناد بند ۱۱ کدام ممکن است عنوان می تنبل در صورت عدم هماهنگی طرفین در خصوص هیئت داوری، {کسی که} خلاق داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری داور است ممکن است نسبت به تصمیم گیری داور مرضی الطرفین اقدام تنبل، رای مبنی بر رد دادخواست نمایندگی پتروشیمی آبادان را صادر می تنبل.

 

همراه خود این وجود تاکنون رای سالن دادگاه تجدیدنظر صادر نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول خسارت اجتناب کرده اند بیمه پارسیان در حاله ای اجتناب کرده اند ناهنجاری است.