سن طلاق در دهه هشتاد به پانزده سالگی رسید!


کاهش سن طلاق، به همان اندازه اواسط نوزده دهه هشتاد، خواستن {زوج ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنها را به مطالعه توانایی ها عالی می تدریجی.

سن طلاق در دهه هشتاد به پانزده سالگی رسید!

چرا کاهش درگیر کننده سن طلاق در دهه هشتاد؟

طلاق به معنای بالا قانونی مسکن، مسکن مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی زوجین است.

در زمان عروسی همه همسران بر این باورند کدام ممکن است مسکن مشترکشان بالا فوق العاده خوشی ممکن است داشته باشد، با این حال به مرور زمان مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات شخصی را مطرح می کنند کدام ممکن است ممکن است در نتیجه جدایی شود.

طبق آمار، معمولی سن طلاق دختران {در سراسر} ملت حدود ۳۳ سال {بوده است}، با این حال به زیبایی تر، معمولی سن طلاق متولدین دهه پنجاه حدود ۳۱ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه شصت حدود ۳۰ سال {بوده است}. این در حالی است کدام ممکن است معمولی سن طلاق متولدین نیمه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم دهه ۷۰ به همین ترتیب ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی سن طلاق در دهه ۸۰ حدود ۱۵ سال {بوده است}. این توسعه ارتباط مستقیمی همراه خود استاندارد عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طول مسکن مشترک دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی کمترین زمان مسکن مشترک را داشته اند (تأمین: مشرق). در همین جا تعدادی از نکته کمک خواهد کرد که شما عروسی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار در دهه ۸۰ معرفی شده است شده است.

روی حیله و تزویر کردن عروسی با بیرون آمادگی روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی

افزایش طلاق در بین متولدین دهه ۸۰ فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشداری است کدام ممکن است در صورت عدم مدیریت در پایان، دردسرهای زیادی را برای عصر بلند مدت به در کنار ممکن است داشته باشد. بهتر از زمان برای عروسی روزی است کدام ممکن است شخص خاص را پیدا کنید کدام ممکن است برای همه زمانها همراه خود ممکن است صحیح باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم ببافید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنید می توانید بقیه عمر شخصی را همراه خود او بگذرانید. زوج هایی کدام ممکن است در سنین نوجوانی عروسی می کنند تا حد زیادی احتمالاً می رود طلاق بگیرند. عروسی زیر بیست سال {به دلیل} عدم آمادگی روانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی ممکن است ضرر ساز باشد.

توانایی هایی کدام ممکن است یاد نگرفته اند

همراه خود ملاحظه به کاهش سن بلوغ در تمام کشورهای جهان به توضیحات مختلف، بلوغ نابهنگام در جوانان تعیین کنید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تعیین کنید گیری کارکرد بی نظیر خانوار بر مقدمه نیازهای جنسی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، متعدد در دهه ۸۰ معمولاً پاسخگویی های جنسیتی شخصی را شناخته شده به عنوان منصفانه خانم و مرد در خانوار یاد نگرفتند، به همین دلیل آمادگی پذیرش پاسخگویی های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه را ندارند. یکی اجتناب کرده اند این پذیرش‌ها کدام ممکن است درهم آمدن است آمادگی است، پاسخگویی تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره خانوار است. پاسخگویی منصفانه ایده انصافاً اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شکوفایی باید زمینه های اجتماعی داشته باشد. دغدغه بی نظیر ما امروزه اینجا است کدام ممکن است فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ما در محیطی خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی با بیرون سازمانی، با بیرون اعتقاد به نفس، با بیرون احترام به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند درک عاطفی انبساط کنند. {در این} شرایط وفاداری مسکن مشترک این شخص در بلند مدت همراه خود شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط زیادی در کنار {خواهد بود}. عدم تفاوت یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عواملی است کدام ممکن است شخص باید اجتناب کرده اند تذکر روانشناختی به بلوغ رسیده باشد به همان اندازه راهی پیدا کند برای همه زمانها کنار هم قرار دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توانایی های مسکن {در این} زمینه ممکن است به دهه ۸۰ کمک تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند طلاق جلوگیری تدریجی.

آگاه خطا طلاق در دهه ۸۰

در خانوار های جوان ما گاهی برخی اجتناب کرده اند خانم ها برای ناپایدار اجتناب کرده اند شرایط روی حیله و تزویر خانوار منظور طلاق عروسی می کنند، از طلاق برای رفتارهای بلند مدت آنها مشروعیت می بخشد، یعنی فوق العاده آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده به این موضوع ظاهر شد می کنند. علاوه بر این در مجموع قبح طلاق به توجه دهه هشتاد کشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ظاهر شد غلط در افزایش آمار طلاق کارآمد نیست.

احساسات برای عجله فروکش می تدریجی

تقلید در بزرگسالان جوان تا حد زیادی اجتناب کرده اند بزرگسالان است. این دلیل است است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در دهه ۸۰ مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرشان را همراه خود دیگران ارزیابی می کنند کدام ممکن است ممکن است در نتیجه عدم کفایت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی شود. علاوه بر این در دهه ۸۰ اگر انتخاب درستی نگیرند پس اجتناب کرده اند تخصص منصفانه اتصال عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور تخلیه می شوند، از محافظت چنین احساسات شدیدی کار آسانی نخواهد بود. به همین دلیل نبود معیارهای دقیق برای انواع شریک زندگی یکی اجتناب کرده اند توضیحات طلاق در دهه هشتاد است.

فینال نکته

سن مشخصی برای حضور در هر منصفانه اجتناب کرده اند این سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل عروسی {وجود ندارد}. عروسی در سنین زیرین مشکلات خاص خودش را دارد. به همین دلیل بیشتر است اشخاص حقیقی در گذشته اجتناب کرده اند انتخاب گیری برای عروسی همراه خود منصفانه مشاور عروسی مراجعه به کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آمادگی شخصی برای این امر مهم ضمانت حاصل کنند.

نویسنده: Dr. شکیلا الیوسفی | روانشناس سلامت

دختر