سرمایه بیمه پارسیان به ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد


سرمایه بیمه پارسیان از ۱۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۰ افزایش یافت.

افزایش سرمایه از ۴ میلیارد ریال به ۵ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات جاری اخذ و سهم نقدی سهامداران با تشخیص مدیرعامل فوق العاده به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. مجمع ۱۳۸۵/۰۸/۱۶. سرمایه بیمه پارسیان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ در سایت کدال منتشر و افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ در ثبت تجارت به ثبت رسید.

سرمایه بیمه پارسیان به 13 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد

برنامه شرکت بیمه پارسیان برای افزایش سرمایه از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی، مطالبات جاری و جریان نقدی سهامداران به شرح زیر است:

مرحله اول مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۴۰%) از ذخایر مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مرحله دوم مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳%) از محل مطالبات و وجوه نقد به هیئت مدیره می باشد.