سد کاخ کرمی موگان ماه بلند مدت زیر آب {می رود}


استاندار اردبیل اظهار داشت: درو کردن آب اجتناب کرده اند سد امارات در شهرستان کرمی مغان همراه خود برای درمان پایان دادن فاز عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه سال جاری تحریک کردن تبدیل می شود.

سید حمید عاملی

سید حمید عاملی در بازدید اجتناب کرده اند سد امارات اظهار داشت: سد امارات بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین سد خاکی استانداری اردبیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر کمیت زیادی آب بر تأثیر بارندگی در حال وقوع است.

وی افزود: قرار بود طی سال های قبلی آب اجتناب کرده اند این سد درو کردن شود کدام ممکن است متأسفانه {به دلیل} مراقبت نشده این امر مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی دیر یا زود محقق نشد.

ولی اردبیل یکپارچه داد: در ماه های فعلی همراه خود اقدامات در یک روز واحد زمانی تجهیزات های اجرایی استان های اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان شرقی در بخش آب های سرزمینی، استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های اجرایی، امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تملک اراضی مرتفع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگیری سد به همان اندازه اواسط ماه بلند مدت انجام احتمالاً وجود خواهد داشت. جذاب کن

مسئله من می خواهم علاوه بر این به رفع مشکلات تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ساکنان قلمرو سد امارات ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: در بازدید فعلی رئیس جمهور به استانداری اردبیل مبلغی برای تملک اراضی محدوده سد امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ میلیون ریال برای واگذاری تصمیم گیری شد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مسکن برای ساکنین قلمرو سد این کاخ اختصاص دارد.

سد امارات در شهرستان انگوت در ۱۰۰ کیلومتری مشجانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قابلیت ذخیره سازی ۱۸۲ میلیون متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین سد استان اردبیل اجتناب کرده اند تذکر کمیت است.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این سد می توان حدود ۳۸ هزار هکتار اجتناب کرده اند اراضی شهرستان های انگوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمی را آبیاری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروج دارایی ها آبی ملت اجتناب کرده اند مرزها جلوگیری کرد.

قله این سد اجتناب کرده اند بستر رودخانه ۸۲ متر، اندازه سایبان این سد ۳۱۵ متر، عرض سایبان ۱۲ متر، کمیت ذخیره آب مفید ۱۵۷ میلیون متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت کل ذخیره سازی ۱۸۲ میلیون متر تاس.

سیدحمید عاملی: سد کاخ کرمی مغان ماه آینده زیر آب می رود

سد کاخ کرمی موگان ماه بلند مدت زیر آب {می رود}