سد آبخیزداری به سد آب داد


فرماندار قروم اجتناب کرده اند اجرای ضعیف ۷ سد برای اداره کردن بخش های آبخیز از نزدیک انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هدر سر خورد ۳ میلیارد تومان شهرت ارزش شده برای اجرای این تعهد ها باورپذیر نیست.

سد

حسین مولایی در بازدید اجتناب کرده اند سدهای بخش آبخیز شهرستان کرمی همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند اجرای نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ناکافی مصالح مصرفی، اظهار داشت: سهل انگاری هر دو خیانت در مونتاژ این سدها مطلقاً غیرقابل قبول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مورد نیاز صورت خواهد گرفت. از این بهتر اجتناب کرده اند ایده ها قانونی است.» ما عدالت را اجرا خواهیم کرد.