سامانه ماهچک در بانک رفاه اجتماعی کارگران عملیاتی شد


وی سامانه انسداد موجودی حساب صادرکنندگان چک برگشتی (ماهچک) را در بانک رفاه اجتماعی کارگران راه اندازی کرد.

سامانه ماهچک در بانک رفاه اجتماعی کارگران عملیاتی شد

به گزارش روابط عمومی بانک اجتماعی کارگران، این سامانه به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون اصلاح قانون صدور چک از روز شنبه ۷ خردادماه در بانک اجتماعی کارگران راه اندازی شده است.
طبق ماده ۵ نامه ب) قانون صدور چک در صورت عدم تأمین وجه چک در همان بانک، حساب صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به نفع بانک مسدود می‌شود. میزان کسری کنترل از طریق سیستم.