سالی کدام ممکن است نکوست اجتناب کرده اند بهارش پیداست/پتروشیمی غدیر رکورد زدبه گزارش ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی نمایندگی پتروشیمی غدیر در گفتگو همراه خود مجتبی رحمانی سرپرست کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی: مجموع کالا این نمایندگی در فروردین ۱۳۹۹ حدود ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۱ تن، در فروردین ۱۴٠٠ حدود هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۵ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فروردین ۱۴٠۱ به بیش اجتناب کرده اند ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ تن رسید.

رحمانی عنوان کرد: درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا در فروردین ۱۳۹۹، حدود ۵۹۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶٠٠ میلیون ریال، در فروردین ۱۴٠٠ حدود ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۴ میلیارد ریال بوده کدام ممکن است این رقم در فروردین ۱۴٠۱ به بیش اجتناب کرده اند سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ میلیارد ریال مرتفع است.

علاوه بر این حسین صفاری مدیرعامل پتروشیمی غدیر افزود: همراه خود احتساب اشیا فوق، پتروشیمی غدیر به ۱ رکورد بینظیر بازو یافته است به منظور که درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا نمایندگی در ماه اول سال ۱۴٠۱ نسبت به زمان درست مثل سال ۱۴٠٠ حدود ۳۵ سهم مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به زمان درست مثل سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.

صفاری در طولانی مدت به میزان کالا نمایندگی پتروشیمی غدیر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پتروشیمی غدیر در فروردین ۱۴٠۱ به نسبت فروردین ۱۴٠٠، بیش اجتناب کرده اند ۱۳٠٠ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فروردین ۱۳۹۹، بیش اجتناب کرده اند سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵٠ تن انبساط داشته است.