سازماندهی تحقق تصویری خانوار زندانیان همراه خود زندانی در ۱۵ استان


رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضاییه اجتناب کرده اند سازماندهی تحقق تصویری خانوار زندانیان همراه خود زندانی در ۱۵ استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری۲۰۰هزار مونتاژ دادرسی الکترونیک خبر داد.

راه اندازی ملاقات تصویری خانواده زندانیان با زندانی در ۱۵ استان

رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضاییه اجتناب کرده اند سازماندهی تحقق تصویری خانوار زندانیان همراه خود زندانی در ۱۵ استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری۲۰۰هزار مونتاژ دادرسی الکترونیک خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند قوه قضاییه، محمد کاظمی‌شخص  همراه خود خاص اینکه بیش از۲۰۰ هزار مونتاژ دادرسی الکترونیک برگزار شده است، تاکید کرد: دادرسی الکترونیک در راستای تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در ارائه دهندگان رسانی بیشتر به مردمان، تکریم مراجعان، رعایت حقوق شهروندی زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش‌ها سازماندهی شده است.

رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضاییه همراه خود ردیابی به اینکه در دوره ها دادرسی الکترونیک، خواستن به حضور زندانی در محل سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط مستقیم صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری قاضی پرونده برقرار تبدیل می شود، افزود: استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های نوین در حاضر ارائه دهندگان قضایی گامی مهم در خوب سازی ارائه دهندگان است.

وی در شکسته نشده به تحمیل امکاناتی برای تحقق تصویری زندانی همراه خود خانوار اش تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در راستای پیگیری پوشش‌های کلان قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها رئیس قوه قضایی مبنی بر معامله با به خانوده زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم آنان، این ساختار اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۵ استان ملت امکان تحقق تصویری زندانی همراه خود خانوار زندانیان در محل کار ارائه دهندگان الکترونیک قضایی با عرضه می شود.

رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضاییه همراه خود تاکید بر اینکه {برای حفظ} حریم شخصی خانوار ها، در محل کار ارائه دهندگان الکترونیک قضایی، اتاقک مخصوص تحقق تدارک دیده شده {است تا} اشخاص حقیقی در فضای ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام همراه خود مددجو دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کنند،اظهار داشت: تحقق دیجیتال در بستر ایمن سامانه‌های قوه قضاییه در محل کار ارائه دهندگان الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

کاظمی شخص در خصوص تحقق تصویری زندانیان اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند توافق مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری اجتناب کرده اند طریق پیامک توسط اپراتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر تحقق دیجیتال به گوشی خوب هر دو کامپیوتر خصوصی خانوار زندانی کشتی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها همراه خود وارد کردن شناسایی کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضاییه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقق تصویری شخصی را برقرار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره تصمیم گیری شده امکان تحقق صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری مهیا می‌شود.

وی در شکسته نشده محافظت کرامت مددجویان کمیته کمک امام خمینی را مورد ملاحظه قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اطمینان حاصل شود که مساعدت جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کرامت مددجویان کمیته کمک امام خمینی، امکان استعلام تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخط اشخاص حقیقی تحمل محافظت برقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددجویان همراه خود حضور در محل کار ارائه دهندگان قضایی هر دو مراجع معامله با کننده، با بیرون از گرفتن راه اندازی شد نامه هر دو تایید مناسب اجتناب کرده اند آن نهاد، هویت آنان اجتناب کرده اند طریق استعلام کد سراسری احراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه مددجو توسط سامانه های قوه قضاییه اخذ تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معافیت مددجویان کمیته کمک اجتناب کرده اند تیز کردن ارزش دادرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی اعسار اجتناب کرده اند تیز کردن محکوم به استفاده تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا