سارقان به تندیسِ پهلوان شاهنامه هم رحم نکردند


سرنیزه تندیسِ پهلوان شاهنامه (اثر پیکرتراش ارژنگ) در روز جهانی مجسمه سازی سرقت شد.

سارقان به تندیسِ پهلوان شاهنامه هم رحم نکردند

سرنیزه تندیسِ پهلوان شاهنامه (اثر پیکرتراش ارژنگ) در روز جهانی مجسمه سازی سرقت شد.

این سرقت اولین آسیب به این مجسمه نبود و در گذشته نیز چندین بار مورد تعرض قرار گرفته بود.

منبع: چندثانیه