ساختمان ها با برچسب انرژی مشخص می شوندبر اساس گزارش ها نبض بازاربرچسب انرژی ساختمان سندی است که عملکرد انرژی ساختمان را نشان می دهد. این سند که به تایید بازرس انرژی ساختمان ها رسیده است بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره های ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی صادر می شود.

رامین کرمی گفت: در دو ماه گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار پروانه مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شده و به زودی شاهد اجرای این طرح ها در ملارد، ورامین، پیشوا شرق و شمال شرق خواهیم بود.

به گفته رئیس سازمان عمران استان تهران تعدیل نیرو در نظام مهندسی عمران تهران نخواهیم داشت. بلکه به زودی شاهد ایجاد بازار کار جدید برای مهندسان این بخش خواهیم بود.

وی افزود: برچسب انرژی ساختمان ها از سال آینده اجباری می شود و بدون برچسب انرژی، هیچ کار تکمیلی بر روی ساختمان ها صادر نمی شود، بنابراین شاهد برنامه ریزی برای آموزش مهندسان عمران در این زمینه و همچنین مبحث ۲۲ از سوی دیگر خواهیم بود. حفاظت از ساختمان ها و بهسازی آنها گفت: عمر ساختمان ها از ۲۵ تا ۷۰ سال را شاهد خواهیم بود.

تا پایان سال ساختمان جدید مهندسی عمران در استان تهران به بهره برداری می رسد.

اخیراً سازمان نظام مهندسی کشور در راستای اجرای ماده ۲۲ مقررات ملی ساختمان که نگهداری ساختمان ها توسط مهندسین و افراد واجد شرایط است، در نظر دارد این برنامه را طراحی و همانند سایرین در معرض آن قرار دهد. اجرای قانون نظام مهندسی