زینپس به توییتر می‌رود – میهن جدید


دانشمندان الگوریتم جدیدی تحمیل کرده اند کدام ممکن است به آگاه آنها ناامیدی {در میان} مشتریان توییتر را همراه خود دقت ۹۰ سهم پیش آگهی می دهد.

Zinps به توییتر می رود

دانشمندان الگوریتم جدیدی تحمیل کرده اند کدام ممکن است به آگاه آنها ناامیدی {در میان} مشتریان توییتر را همراه خود دقت ۹۰ سهم پیش آگهی می دهد.

دانشمندان الگوریتم جدیدی تحمیل کرده اند کدام ممکن است به آگاه آنها ناامیدی {در میان} مشتریان توییتر را همراه خود دقت ۹۰ سهم پیش آگهی می دهد. پیشرفت هایی کدام ممکن است قابل انجام است در بلند مدت به فرآیند های پیش آگهی زودهنگام منجر شود.

این الگوریتم همراه خود استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی ۳۳ سطح داده از نمایه کلی مشتریان توییتر، همراه با محتوای پست‌ها، زمان کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشتریان از حلقه اجتماعی، وضعیت روانشناختی مصرف کننده توییتر را تصمیم گیری می‌تدریجی.

به گزارش نیوزویک، عبدالصادقه، در میان نویسندگان این بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مؤسسه بلند مدت دیجیتال (دانشکده برونل) ذکر شد: ما این الگوریتم را روی ۲ پایگاه داده غول پیکر آزمایش کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج شخصی را همراه خود فرآیند های تولید دیگری پیش آگهی ناامیدی ارزیابی کردیم. او در هر موردی، علیرغم موانعی کدام ممکن است به سختی می‌توانیم تصور کنیم، ما را گرفته است.» تحقیقات زودتر آرم داده است کدام ممکن است داده‌های رسانه‌های اجتماعی سرنخ‌های ارزشمندی با توجه به وضعیت سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اشخاص حقیقی حاضر می‌دهند.

تأمین: همشری