زیان جمع شده پلی اکریل ایرانی سرمایه آن را بیش از شمارنده سه برابر کرده است


به گزارش ضربان قلب بازار، زیان جمع شده نمایندگی پلی اکریل ایران در ۹ آذر ۱۴۰۰ بیش از شمارنده سه برابر سرمایه آن به نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

بر ایده ماده ۱۴۱ اصلاح قوانین خرید و فروش، تشکیل مجمع کلی a فوق العاده صاحبان سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری با اشاره به انحلال هر دو بقای پلی اکریل ایران در چارچوب مفاد اصلاح قوانین خرید و فروش حیاتی است.

زیان انباشته پلی اکریل ایرانی سرمایه آن را بیش از سه برابر کرده است

جدا از پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان محل کار مرکزی نمایندگی بی نظیر پلی اکریل در ایران به قطعا ارزش آن را دارد دفتری ۶۲ میلیارد تومان در ازای تسهیلات دریافتی از موسسه مالی سراسری در رهن موسسه مالی مذکور. همراه خود ملاحظه به تسویه نشدن تسهیلات پولی دریافتی از موسسه مالی مرکزی بخش اصفهان، این موسسه مالی در بازار اموال فوق مزایده برگزار کرد، با این حال بنا به تقاضا نمایندگی برای تسویه بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب در کارگروه تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت اصفهان، مقرر شد موسسه مالی مذکور همراه خود اکتسابی دستور، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ سازمانی نسبت به واگذاری تصرف اقدام نماید.

زیان انباشته پلی اکریل ایرانی سرمایه آن را بیش از سه برابر کرده است