زن جوان: مردی چهل ساله از من می خواهم خواستگاری کرد


او همراه خود خاص اینکه او در جاده همراه خود من می خواهم عروسی کرد، ذکر شد: او همراه خود من می خواهم عروسی کرد با این حال اکنون قصد دارد از من می خواهم طلاق بگیرد به همان اندازه بتوانم از مسکن اش خارج شوم.

زن 21 ساله: مردی 40 ساله از من خواستگاری کرد

زن ۲۱ ساله ای کدام ممکن است از خانوار همسرش {به دلیل} توهین، توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح شکایت کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره بود همسرم باید ارزش های من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهریه دانشگاهم را بپردازد، به راهنمای پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددکار اجتماعی ذکر شد: ۵ سال پیش کدام ممکن است من می خواهم پیاده {به سمت} دانشگاه می رفتم، او فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع من می خواهم شد، مردی ۴۰ ساله به من می خواهم راه پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی پیدا کرد، من می خواهم نیز در آن شرایط سریع او را پذیرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن کلاس ها مخفیانه ما آغاز شد. بعداً با بیرون من می خواهم همراه خود اجازه پدر، موقتاً همراه خود شهریار عروسی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد متوجه شدم کدام ممکن است همسرم متاهل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فرزند دارد، با این حال تولید دیگری به او کنجکاوی ای ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر نیستم مسکن اش را توقف کنم. از طرفی شهناز کدام ممکن است متوجه اتصال شهریار همراه خود من می خواهم تقاضا طلاق دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از برخی ماه از او طلاق بدست آوردم. {در این} مورد شکسته نشده تحصیل دادم به همان اندازه اینکه در منطقه پزشکی در بدون شک یکی از است دانشکده های غیرانتفاعی ملت قبول شدم، با این حال همسرم سعی کرد من می خواهم را از مسکن شخصی خارج تدریجی. بهانه کردم با این حال خانوار ام من می خواهم را رد کردند من می خواهم هم دارم من می خواهم به هر شکلی کدام ممکن است می توانستم همراه خود شهریار به مسکن شکسته نشده دادم چون توسط خودم نمی توانم از خودم حمایت کنم. همسرم الان اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است ما آن را به راه سنی انصافاًً همراه خود هم تمایز داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه تعدادی از سال بلند مدت کدام ممکن است اثبات پزشکی ام را بگیرم، خجالت می کشم جدا او راه بروم. از طرفی همسرم معتقد است کدام ممکن است در بلند مدت {نمی تواند} درخواست شده است های من می خواهم را برآورده تدریجی، در حالی کدام ممکن است معتقدم بلند مدت را آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده هر شخص رقم می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در موقعیتی هستم کدام ممکن است قادر نیستم از هم کنار شوم. از شهریار چون نفقه فرزندانش را می پردازد مجبور به صنوبر اجاره بها، ارزش های دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های مسکن است. به همین منظور برای اسکان مادرش رفتم به همان اندازه همراه خود همسرم صحبت کنم. تکانشی مادرشوهرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانش همراه خود من می خواهم حاوی شدند. شبح آشکاری به من می خواهم شده بود کدام ممکن است شهریار باید طلاق بگیرد به همان اندازه پیش شریک زندگی سابقش برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید….

بر خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها اصولاً مطالعه

زن جوان: مردی چهل ساله از من می خواهم خواستگاری کرد