زن بلوز ایرانی همراه خود دستمال


مهسا کمالی زن فوتسالی کدام ممکن است روی تیشرتش مانترا «نبرد را متوقف کنید» به کارکنان سراسری دعوت نشد.

دختر پیراهن ایرانی با دستمال

مهسا کمالی زن فوتسالی کدام ممکن است روی تیشرتش مانترا «نبرد را متوقف کنید» به کارکنان سراسری دعوت نشد.

محسا کمالی شرکت کننده سابق کارکنان سراسری فوتسال بانوان کدام ممکن است اخیرا {به دلیل} اوج دادن مانترا «نبرد بس کن» اجتناب کرده اند سوی تجهیزات گلف مس رفسنجان توبیخ شده بود، ذکر شد: وقتی کادر فنی ممکن است را به کارکنان سراسری دعوت نکرد، بافت ناراحتی روحی کردم. ممکن است پیش بینی نداشتم این {اتفاق بیفتد}” را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عمیقاً روی ممکن است تأثیر گذاشت.

تأمین: ارنا