رژیم شریر در ارتباطات ایران


به گزارش ضربان قلب بازار، بر ایده صورت های پولی نمایندگی مخابرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخابرات پایتخت، نمایندگی گمشده سامانه ارزش مکتوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص ارزش سرمایه گذاری های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی به گروه حسابرسی حاضر نشده است.

حساب‌های بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بستانکاران این نمایندگی برای ادغام کردن ۳۴ میلیارد تومان حقوق بدهکار در دی ماه ۱۳۹۵ مخابرات ایران است کدام ممکن است در حساب‌های نمایندگی مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مخابرات طبقه‌بندی نشده است. اصلاح این محاسبات حیاتی است.

مطالبات تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالبات نمایندگی مخابرات سرمایه ششکم به همین ترتیب دارای منصفانه میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیارد تومان اقلام راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه است کدام ممکن است بالغ بر ۲ میلیارد تومان مانده بوتلگ است. ماهیت حساب های پرداختنی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالبات پرداختنی.

علاوه بر این عنوان درآمد قابل تیز کردن این نمایندگی به مبلغ ۶ میلیارد تومان دارای مانده ای در مقابل ماهیت بدهکار است کدام ممکن است ادامه دارد خاص نشده است. ضمناً اموال مورد استفاده نمایندگی شناخته شده به عنوان محل کار بی نظیر مخابرات کارکنان_شسکام متعلق به نمایندگی مخابرات ایران است، با این حال علیرغم مأموریت مجمع کلی صاحبان سهام، ادامه دارد قرارداد هر دو اجاره نامه ترتیب نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره ای در قرارداد لحاظ نشده است. حساب ها.

رژیم فاسد در ارتباطات ایران