روزنامه اردبیل ساوالان خبر


روزنامه اردبیل توسط موسسه رسانه آریتان منتشر می شود.

روزنامه اردبیل

روزنامه اردبیل تعداد آنها کم است اما موسسه رسانه آریتان تنها موسسه رسانه ای استان اردبیل است که دارای روزنامه های فعال به صورت هفتگی، دو هفته نامه و ماهنامه است.

این موسسه همچنین دارای چندین سایت خبری در زمینه های سیاسی، اقتصادی، گردشگری و استانی می باشد.

آگاهی