رقبا همراه خود مدیران اردبیل در فریب دادن دارایی ها سراسری حیاتی است


رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استانداری اردبیل ذکر شد: مدیران تجهیزات های اجرایی برای فریب دادن ردیف های اعتباری سراسری در سال جاری باید همراه خود رقبا سازنده مواجه شوند.

داود شیقی
رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استانداری اردبیل ذکر شد: مدیران تجهیزات های اجرایی امسال برای فریب دادن ردیف های اعتباری سراسری رقبا سازنده ای داشته باشند.

داود شایقی ذکر شد: امتحان شده کردیم در بودجه سال بلند مدت دارایی ها خوبی برای سرمایه گذاری های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربنایی اجتناب کرده اند جمله پایان دادن راه آهن اردبیل – میانه، آزادراه ها، ساختار های رشد آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب، سدها، سرمایه گذاری های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری اجتناب کرده اند جمله این چیزها لحاظ شود. رویکردها

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال علاوه بر این فریب دادن اعتبارات برای سال ۱۴۰۰ به همان اندازه بالا تیرماه، امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند دارایی ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید رئیس جمهور برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های نیمه تمام در استانداری استفاده کنیم.

رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه رشد استانداری در سه بخش کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مورد ملاحظه قرار گرفته است ذکر شد: شاهد نتیجه گیری مانترا سال نزدیک کردن به رشد اطلاعات باشیم. – نمایندگی های بیشتر مبتنی بر فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری.

شایقی افزود: ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی همچنان محور پیام مقام معظم مدیریت در سال جاری است کدام ممکن است پیش بینی {می رود} همراه خود آسانسور جبهه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم حرکت جهادی در نتیجه گیری این سیستم های اشتغال زایی سودآور باشد.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: در سال های فعلی گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استان همراه خود تدوین سند آمایش شهرستان، سند رشد شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راهگشای مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تجهیزات های اجرایی {بوده است}. شناخته شده به عنوان سند استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی برای رشد شهرستان.

سند رشد شهر محور این سیستم ریزی {خواهد بود}

رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استان اردبیل افزود: سند رشد شهر کدام ممکن است در سال های فعلی همراه خود امتحان شده مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استان اردبیل تدوین شده است، زمینه ساز می تواند. اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد. .

شایگی دقیق کرد: {در این} سند رشد شهرها، مقیاس مختلف مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مختلف استان به طور قابل توجهی ۱۲ شهرستان اندیشه در مورد شد به همان اندازه به افزایش ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد سرانه بر مقدمه ملاحظه شود. قابلیت های هر قلمرو رشد ای.

وی یکپارچه داد: در امتداد طرف این اسناد، در مونتاژ همراه خود استانداران، رویکردهای جدیدی همراه خود هدف پایان دادن سرمایه گذاری های نیمه تمام اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می شود امسال این سرمایه گذاری ها اجتناب کرده اند طریق دارایی ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های دولتی پایان دادن شود. بازدید رئیس جمهور.

شایگی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کانون اصلی گروه در وسط استان، در کنار همراه خود پایان دادن سرمایه گذاری های ۴ باند اردبیل – سرشم، اردبیل – آستارا، اردبیل – مشجانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. سرمایه گذاری های بهداشتی همراه خود تامین پولی موسسه مالی .. پایان دادن تصفیه خانه آب شرب اردبیل.

وی قابلیت برتر وسط استان در بخش کشاورزی، گردشگری، رشد صنایع تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی را ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: چاره ای جز رشد در مقیاس مختلف همراه خود مشارکت بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش اشتغال نداریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد سرانه.” ساکنان شهرستان استفاده می کنند.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استان اردبیل ذکر شد: امسال همراه خود تشکیل مونتاژ شورای این سیستم ریزی قلمرو، دارایی ها را همراه خود هدف محرومیت زدایی اجتناب کرده اند عوامل مختلف استان meting out می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استانی امتحان شده می کنند بیشترین فریب دادن را داشته باشند. اجتناب کرده اند پول کلاس های سراسری.”

داود الشیجی: رقابت با مدیران اردبیل در جذب منابع ملی ضروری است

رقبا همراه خود مدیران اردبیل در فریب دادن دارایی ها سراسری حیاتی است