راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در اردبیل


فرماندار شهرستان اردبیل گفت: اولویت اصلی برای کاهش ترافیک راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در شهر اردبیل است که در حال تکمیل است.

ترافیک

سید محمد اعتماد اعجازی در جلسه شورای حمل و نقل شهر اردبیل مدیریت هوشمند ترافیک را بسیار مهم دانست و گفت: اولویت اصلی برای کاهش ترافیک راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در اردبیل است که در حال تکمیل است.

وی افزود: باید برای کاهش و مدیریت ترافیک برای ساماندهی سرویس مدارس و فرهنگ رانندگی برنامه ریزی اساسی انجام شود که این امر همت همگان را می طلبد.

استاندار اردبیل ادامه داد: با توجه به اینکه مطب در مرکز اردبیل باعث افزایش ترافیک شده است، انتقال این مطب ها به ساختمان پزشکان در نقاط دوردست شهر ممکن است در کاهش ترافیک موثر باشد.

اعتماد اعجازی بر توسعه پارکینگ در شهر اردبیل تاکید کرد و گفت: برای توسعه و ایجاد پارکینگ در شهر اردبیل اساس کار استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی است که در این حوزه بودند و درخواست جهانی داشتند. از این سرمایه گذاران نیز حمایت می شود.

ترافیک

راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در اردبیل