دوران آنلاین بودجه تمام شده است


روزنامه همشهری در گزارشی اجتناب کرده اند افزایش قیمت آنلاین در ملت نوشت: تنها تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند آنکه اپراتورهای آنلاین تدریجی همراه خود راهکار اصلاح عنوان سرویس، معمول قیمت شرکت ها شخصی را ۶۰ نسبت افزایش دادند، اکنون نوبت به اپراتورهای تلفن در کنار رسیده است. بسته های آنلاین بودجه، سلول، به معنای واقعی کلمه هستند آنلاین را فوق العاده پرهزینه می تدریجی.

دوران اینترنت ارزان تمام شده است

روزنامه همشهری در گزارشی اجتناب کرده اند افزایش قیمت آنلاین در ملت نوشت: تنها تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند آنکه اپراتورهای آنلاین تدریجی همراه خود راهکار اصلاح عنوان سرویس، معمول قیمت شرکت ها شخصی را ۶۰ نسبت افزایش دادند، اکنون نوبت به اپراتورهای تلفن در کنار رسیده است. بسته های آنلاین بودجه، سلول، به معنای واقعی کلمه هستند آنلاین را فوق العاده پرهزینه می تدریجی.

بر ایده نظرسنجی های همشهری، ۲ اپراتور برتر ملت (در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل) اقدامی هماهنگ برای بردن بسته های ارزان برای افراد انجام داده اند. تجزیه و تحلیل موقعیت یابی های کسب پر از این ۲ اپراتور تلفن در کنار آرم می دهد کدام ممکن است در جاری حاضر کمتر از شهرت بسته های آنلاین در کنار ۴ ماه (۱۲۰ روز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی بسته های بلندمدت زودتر اعم اجتناب کرده اند بسته های شش ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ساله بودجه قیمت حاضر شده است. آنلاین برای عموم، به طور مناسب بردن شده است. جدا از این، بسته های مختصر مدت رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان مجبور به استفاده اجتناب کرده اند بسته های پرهزینه تر می شوند.

شناخته شده به عنوان مثال بسته ترجیح آنلاین عالی ماهه همراه خود بازدید کنندگان ۱۰ گیگابایتی اجتناب کرده اند بسته های هر ۲ اپراتور بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان مجبور به کسب بسته های عالی ماهه همراه خود کمیت بازدید کنندگان کمتر شدند. مشتریان این ۲ اپراتور در حالی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این می توانستند بسته عالی ماهه همراه خود بازدید کنندگان ۱۰ گیگابایتی را همراه خود قیمت ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان خریداری کنند، اکنون در بهتر از حالت باید بسته عالی ماهه ۷ گیگابایتی را همراه خود قیمت ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومان خریداری کنند! با اشاره به این بسته افزایش قیمت برای هر گیگابایت آنلاین بیش اجتناب کرده اند ۳۶.۵ نسبت آرم داده شده است.

پیش اجتناب کرده اند این در تیرماه ۱۳۹۹، این ۲ اپراتور اقدامی درست مثل انجام داده بودند، با این حال همراه خود شکایت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال جریمه های با کیفیت حرفه ای اجتناب کرده اند سوی گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی، خودت را پیدا کن بسته های ارزان یک بار دیگر به راحتی در دسترس است قرار گرفت.

در آن نقطه، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، ادعا کرد کدام ممکن است افزایش قیمت آنلاین در کنار همراه خود همدستی در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل بوتلگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اپراتورها باید قیمت های زودتر شخصی را برگردانند. .

پس اجتناب کرده اند حدود ۴۵ روز تاخیر، خودت را پیدا کن ۲ اپراتور برتر ملت اجتناب کرده اند اقدام مشترک شخصی برای افزایش قیمت، بردن برخی بسته‌های آنلاین در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن بسته‌های بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون‌به‌صرفه به اپلیکیشن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدهای Square Star صرف تذکر کردند.

آنلاین سلول پرهزینه پس اجتناب کرده اند بازیابی

مسئولان وزارت ارتباطات نیز همین سخنان را دانستن درباره گرانی آنلاین تدریجی {به دلیل} بردن بسته های بودجه قیمت آنلاین سلول تکرار می کنند. عالی تأمین آگاه {در این} زمینه به همشهری اظهار داشت: گروه نظارتی در صورتی کدام ممکن است بسته های اپراتورها در چارچوب قیمت گذاری مصوب سال ۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ باشد، تداخلی همراه خود بسته های اپراتورها ندارد.

در هفته قبلی نمایندگی های حاضر دهنده شرکت ها آنلاین تدریجی (ADSL) شرکت ها شخصی را منطقی۶۰ نسبت افزایش داده اند. پیش اجتناب کرده اند اعتراض مشتریان، آخر رگولاتوری شناخته شده به عنوان متولی قیمت گذاری آنلاین ادعا ای صادر کرد. اگرچه این گروه در ادعا شخصی تاکید کرده است کدام ممکن است باقی مانده است قوانین جدیدی برای افزایش قیمت آنلاین تصویب نشده است، با این حال تلویحا اذعان کرد کدام ممکن است افزایش قیمت توسط برخی نمایندگی های حاضر دهنده شرکت ها اینترنتی رصد شده است.

رگولاتوری همراه خود ردیابی به افزایش تعرفه بسته های آنلاین برای برخی اپراتورها نوشت: اخیرا افزایش قیمت آنلاین تدریجی همراه خود برخی اپراتورها در جاری تجزیه و تحلیل است به منظور که اگر خارج اجتناب کرده اند چارچوب قانونی (مصوبات سال ۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶) باشد، بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را جریمه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را برای متخلفان اعمال کرد.

در ادعا نظارتی آمده است کدام ممکن است اپراتورها می توانند تعرفه ها را در محدوده خاصی افزایش دهند. {در این} اطلاعیه آمده است: ملاحظه مشتریان را به این نکته جلب می کنیم کدام ممکن است بر ایده مقررات مصوب در سال های قبلی، اپراتورها مجاز به محدوده بسته های خدماتی در محدوده مشخصی بوده اند کدام ممکن است {به دلیل} شرایط تهاجمی، به طور معمول است در محدوده فوق العاده بالایی قرار خواهد گرفت. درجه زیرین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر همراه خود افزایش ۲ برابری قیمت ها، تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به خوردن روزافزون مشترکان چالشی شدید است. یکپارچه الگو در واقعً حضور در شرکت ها همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را برای اعضای خانواده دردسر خواهد کرد.

همراه خود تحویل داد چندین روز اجتناب کرده اند ادعا این خبر، هیچ اقدامی برای افزایش قیمت آنلاین تدریجی صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال شبیه روزهای قبلی یکپارچه دارد.

پیگیری های روز قبل از این گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی برای {پاسخ به} اینکه خواه یا نه بردن بسته های آنلاین در کنار توسط اپراتورهای تلفن در کنار بی اثر است هر دو خیر.

افزایش قیمت آنلاین برای خانوار های ایرانی در حالی است کدام ممکن است استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت آنلاین تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد تغییری در استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت ارتباطات شخصی ندیده اند.

تأمین: بهتر از ها