درو کردن های بوتلگ اجتناب کرده اند نمایندگی ساختمانی موسسه مالی ملت


به گزارش ضربان قلب بازار، نمایندگی ساختمانی موسسه مالی ملت {به دلیل} درو کردن غیرمجاز اجتناب کرده اند وجوه این نمایندگی به میری یزدانی بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان نیز به حبس محکوم شدند.

این پرونده اجتناب کرده اند سوی نمایندگی ساختمانی موسسه مالی ملت برای تحریک کردن تصمیم به سالن دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است با این حال ادامه دارد حکمی گفتن نشده است.

در برخی اسناد دریافتی این نمایندگی مبلغ ۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان درمورد به تعهد لتمال بوده کدام ممکن است {به دلیل} عدم عرضه در پایان تعهد در نظر گرفتن نمایندگی واریز نشده است. نتایج ادامه دارد خاص نیست.

برداشت های غیرقانونی از شرکت ساختمانی بانک ملت