دخترم از نزدیک لعنتی شده است


هر چیزی به دخترم می‌گویم، دقیقا برعکسش را انجام می‌دهد.

دخترم به شدت لجباز شده است

پرس و جو:

دختری ۹ ساله دارم کدام ممکن است به‌ عمق لعنتی شده است. هر چیزی به او می‌گویم، دقیقا برعکسش را انجام می‌دهد. این رفتارها همراه خود ملاحظه به سنش، خالص است؟ من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش باید چه عکس‌العمل مناسبی در مخالفت با لجبازی‌های دخترم داشته باشیم. در این بین، منصفانه مرد ۴ ساله هم دارم.

پاسخ:

والد گرامی، همراه خود ملاحظه به سن دخترتان کدام ممکن است در آستانه نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ است باید بدانید کدام ممکن است او در جاری تغییر شدن به ۱ شخص بی طرفانه است. دخترتان، فاصله‌ای پر اجتناب کرده اند سرگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس را تخصص می‌تدریجی، به ‌دنبال جست‌وجوی جو پیرامون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر منع شود، آغاز به لجبازی می‌تدریجی. علاوه بر این سعی می‌تدریجی به طرق مختلف آرم دهد کدام ممکن است من می خواهم بی طرفانه هستم مثلا همراه خود لجبازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارها همراه خود سلیقه شخصی. همراه خود این مقدمه، نکاتی را در یکپارچه باید خطاب ارائه می دهیم معما گرامی، عرض کنم.

در مخالفت با لجبازی‌ها، اوقات فراغت شخصی را محافظت کنید

منصفانه مشخصه این دوران کدام ممکن است کودک‌ها معمولا به مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلط کارها در نظر گرفته شده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد انجام کار مناسب دارند. فرزندتان {در این} سن، خواستن به ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش کفگیرها شخصی دارد. قابل انجام است اجتناب کرده اند طریق بیانیه دیگران این رفتار را کشف باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد باید در مخالفت با لجبازی ‌هایش، پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت شخصی را محافظت کنید.

انتظارات واقع‌ بینانه اجتناب کرده اند دخترتان داشته باشید

علاوه بر این مورد نیاز است بدانید کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند لجبازی درمورد به اقتضای سن فرزندتان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پاسخ این است سربالا می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تندی برخورد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری خلاف آن چه را کدام ممکن است خواستید انجام می‌دهد، لطفا مات نشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفتاری درست مثل رفتارش حرکت نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش ارتباط مناسب را یاد بگیرید. به او را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف‌هایش گوش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایلش احترام بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را مجبور به انجام کاری نکنید. درکش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر سنی اجتناب کرده اند فرزند شخصی انتظارات واقع‌ بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود سن او را داشته باشید.

بعضی ‌اوقات لجبازی را نادیده بگیرید

مشاوره‌اید کدام ممکن است هر چیزی به او می‌گویم، دقیقا برعکسش را انجام می‌دهد. به طور کلی می‌توانید چنین رفتارهایش را نادیده بگیرید. {فراموش نکنید} اگر تنبیه کنید پیامش اینجا است کدام ممکن است او می‌تواند به این رفتار همچنان یکپارچه دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجبازی تدریجی ولی نادیده تکل باعث می‌شود کدام ممکن است او به رفتارش در نظر گرفته شده تدریجی کدام ممکن است کار اشتباهی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کار را یکپارچه دهد تولید دیگری کسی به حرفش گوش نخواهد داد.

اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گوی همدلانه داشته باشید

در جایگزین صحیح می‌توانید همراه خود او منصفانه اظهار داشت‌وگوی همدلانه داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً به حرف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌هایش ساده گوش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را توبیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر نکنید. در یکپارچه برای تعمیر اشکال، همراه خود هم به ۱ رفع دشواری صحیح برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همسرتان هم برای اداره کردن این ماجرا، کمک بگیرید.

نویسنده : رمیسا ایزدپناه| ‌ کارشناس ‌ارشد روان شناسی