خواه یا نه آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران صحت دارد؟


سخنگوی وزارت امور خارجه در یک واحد نشست خبری به سوالاتی کسب اطلاعات در مورد وضعیت مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت برخی گزارش‌ها مبنی بر آزادسازی وجوه ممنوعه به ایران در موسسه مالی‌های خارجی {به دلیل} تحریم‌های واشنگتن پاسخ داد.

آیا آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران صحت دارد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در یک واحد نشست خبری به سوالاتی کسب اطلاعات در مورد وضعیت مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت برخی گزارش‌ها مبنی بر آزادسازی وجوه ممنوعه به ایران در موسسه مالی‌های خارجی {به دلیل} تحریم‌های واشنگتن پاسخ داد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه در یک واحد کنوانسیون خبری در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد دانش جدید اجتناب کرده اند مذاکرات وین کدام ممکن است مدتی {است تا} اطلاع ثانوی به حالت افتادگی درآمده است، ذکر شد کدام ممکن است خواه یا نه نشستی سریع برگزار ممکن است هر دو خیر. وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه آمریکا وجوه بلوکه شده ایران را آزاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه یکی اجتناب کرده اند متحدان آمریکایی این ملت بخشی اجتناب کرده اند وجوه بلوکه شده را در اختیار ایران قرار داده است هر دو خیر، ذکر شد. به بریکس. گوش دادن به برخی گزارش‌های انصافاًً نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست، ۹ تنها در موضوع تحریم هر دو لغو تحریم‌ها، اما علاوه بر این {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق آنها همراه خود ادعاهای نادرست اجتناب کرده اند هماهنگی {در این} زمینه، جای تأسف دارد. [آزادی] زندانیان

پرایس یکپارچه داد: «واقعیت اینجا است کدام ممکن است متاسفانه ما خبری برای ادعا با اشاره به افتتاحیه نداریم [در مذاکرات] ما نداریم.

وی ذکر شد: “هر گونه دانش با اشاره به زندانیان ما در ایران مستقیماً توسط وزارت امور خارجه حاضر ممکن است. همه ما می دانیم کدام ممکن است دانش نادرست زیادی چاپ شده شده است.” ما اجتناب کرده اند همه می خواهیم کدام ممکن است نسبت به این بررسی ها هوشیار باشند. با این حال آنچه اکنون بدون هیچ ملاحظه ای است اینجا است کدام ممکن است ۲ مسیر موازی برای ایران موجود است، یکی در چارچوب مذاکرات وین برای بازگشت متقابل به اجرای مناسب برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در آزادی هر ۴ شهروند آمریکایی زندانی در ایران. .

سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این ذکر شد: «متاسفانه در جاری حاضر هیچ عالی اجتناب کرده اند این مذاکرات موفقیت آمیز نبوده است، هر گونه گزارشی در مقابل آن، معادل موردی کدام ممکن است اشاره کردن کردم، حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است وجوه ایران در حساب های مسدود شده نزد کسی ثالث است.[طرف سوم تحریم‌های آمریکا] آنها خطا می کنند، شرکای ما ۹ این پول را در اختیار ایران قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آمریکا اجازه سوئیچ این پول بلوکه شده را داد هر دو تایید کرد.

وی در نهایت ذکر شد: ما به پیشبرد این مذاکرات در فوری ترین زمان قابل دستیابی یکپارچه خواهیم داد. ما اجتناب کرده اند ایران می خواهیم کدام ممکن است همین کار را بکند. ما اجتناب کرده اند ایران می خواهیم کدام ممکن است به باقر، سیامک نمازی، عماد شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراد تهباز کدام ممکن است شهروند آمریکا هستند اجازه دهد به کشورشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد عزیزانشان بازگردند.

اظهارات پرایس در خصوص آزادسازی وجوه بلوکه شده ایرانی در موسسه مالی های خارجی پس اجتناب کرده اند تخلیه اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند وجوه بلوکه شده در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمانه زنی رسانه ها مبنی بر آزادسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتساب دارایی های ایرانیان در کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ایران مطرح تبدیل می شود. منتقل ممکن است.

میلیاردها دلار پول ایران در موسسه مالی های کره جنوبی بلوکه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سئول می گوید {به دلیل} تحریم های آمریکا {نمی تواند} این پول را به ایران بازگرداند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اخیرا همراه خود تایید خبر آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند پول خارجی ممنوعه ایران ذکر شد: دستور آزادسازی در جاری اجراست.

مذاکرات وین احیا کردن هماهنگی هسته‌ای، توافقی کدام ممکن است در آن ایران این سیستم هسته‌ای شخصی را در ازای لغو تحریم‌ها محدود کرد، در پی تحولات فعلی در روابط سیاسی بین‌المللی روسیه همراه خود اوکراین، اعمال تحریم‌های متنوع واشنگتن علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ. بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن با اشاره به برخی امتیازات، مابقی مکالمات اخیرا به همان اندازه اطلاع ثانوی به حالت افتادگی درآمد.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری فعلی شخصی ذکر شد: آنچه در وین است {به دلیل} رویکرد آمریکا به حالت افتادگی درآمده است.

خطیب زاده اخیراً همراه خود دقیق اینکه مقامات واشنگتن باقی مانده است انتخاب ها سیاسی شخصی را با اشاره به موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین نگرفته است، ذکر شد: آمریکا امتحان شده می تنبل باقی موضوعات {در این} مذاکرات را گروگان امتیازات پوشش خانه شخصی قرار دهد.

وی افزود: ما ملت صبوری هستیم با این حال دائمی منتظر نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا خواهان هماهنگی است باید بدون در نظر گرفتن زودتر انتخاب سیاسی شخصی را بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در {پاسخ به} عکس ذکر شد: «آنچه در ۲ هفته قبلی برای ما اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً روشن شده اینجا است کدام ممکن است بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ سفید باقی مانده است انتخاب شخصی را نگرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه کل هماهنگی در گروگان است». پرس و جو آنها به صورت حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه این کار را انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به رویکردی را در پیش گرفتند کدام ممکن است در نتیجه شکست متعدد اجتناب کرده اند قراردادهای در سراسر جهان شد. یعنی مشروط کردن هرگونه هماهنگی در سراسر جهان به اختلافات خانه آنها.

خطیب زاده تاکید کرد: تصمیم ۲۲۳۱ شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم ۲۲۳۱ چارچوب بحث این هماهنگی در سراسر جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه مقامات بایدن باید انتخاب سیاسی شخصی را متعهد شدن تنبل. راه رفع در کاخ سفید است. آنها نیاز دارند به درخواست شده است های نسبتاً ایران کدام ممکن است مورد هماهنگی اعضای ۱+۴ است پاسخ نسبتاً بدهند به همان اندازه ما برای ادای احترام به وین کنار هم قرار دادن شویم.

خطیب زاده ذکر شد: بدست آوردن به هماهنگی فوق العاده ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باید بداند، مثبت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ردیابی ها صورتی شخصی رفتن نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برآوردن درخواست شده است های شخصی کوتاهی نمی کنیم.

تأمین: بهتر از ها