حفاظت رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد مشاوران اجتناب کرده اند شروط غیر قابل انجام واردات خودرو :: وان کاردر تعدادی از دیروز٬‌ ماجرای واردات خودرو وارد پیچ اخیر ای شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ذکر شد جناب آقای قالیباف٬ ریاست مجلس شورای اسلامی٬ پس اجتناب کرده اند مونتاژ ای دوساعته در مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام٬‌ نهایتا قوانین واردات به ازای صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر مورد تصویب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای حمایت اجتناب کرده اند صنعت خانه حدس و گمان به همراه خود جزییات کارشناسی شده {به سمت} اجرایی شدن پیش رود.


 


همراه خود اینحال اکثر مشاوران نسبت به آینده این قالب فوق العاده بدبین هستند٬‌ چرا کدام ممکن است اساسا محصول صادراتی ای {در میان} تولیدات خودروسازان خانه {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود ملاحظه به ضعیف در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تیراژ خودرو طی چندسال جدیدترین٬‌ عملا ظرفیتی نیز برای صادرات محصولات مازاد بر خواستن خانه {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو صادرات فشرده خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر محرکه اساسا غیر مربوط به نظر می رسد مانند است. مگر آنکه فعالین بازار اجتناب کرده اند طریق صادرات بی وفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….{به سمت} در اطراف زدن مبانی حال گام بردارند.


طبق ماده ۴ هر فردی حقیقی هر دو حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو هر دو عناصر خودرو هر دو سایر کالا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ارائه دهندگان مرتبط همراه خود بسیاری از صنایع انرژی محرکه هر دو اجتناب کرده اند طریق واردات با بیرون سوئیچ پول خارجی نسبت به واردات خودرو تمام برقی هر دو ۲ نیرویی (هیبریدی) هر دو واردات خودروی بنزینی هر دو سوخت سوز همراه خود بر چسب نشاط ب (b) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دارای شاخص امنیت سه ستاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بهتر بر مقدمه شهادت دادن‌های معمول اصلی، برابر خوب ارزش صادارتی شخصی اقدام تدریجی.


 


 


https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/02/Majles68.jpg


بر این مقدمه حدس و گمان به واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه اجتناب کرده اند ایران باشد. با این حال سؤال اینجا است کدام ممکن است کدام خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه ایرانی دسترس در بازار جهانی راه دارد؟ خودروسازانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواستن ملت ۶۰۰ هزار تجهیزات عقب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ‌شان به گونه‌ای نیست کدام ممکن است بازار سایر ملت ها در جستجوی خودرو ایرانی باشند، چگونه می‌توان خودرو صادر کرد؟


اجتناب کرده اند سویی {کدام یک} اجتناب کرده اند قطعه‌ سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند به همان اندازه در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ اجتناب کرده اند این‌ رو به تذکر می‌رسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر خودروی ایرانی، تنها به معنای پایین گیر کردن واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انحصار خودروسازان است. همراه خود ملاحظه به اینکه واردات خودرو ملزم به صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه است، واردکنندگان خودرو، فعالان بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تولید دیگری به واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت {در این} بازار خوشبین نیستند.


محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودرو در سال ‌جاری ذکر شد: «وقتی خودروسازان، همراه خود واردات خودرو مخالفتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند آن حفاظت می‌کنند، خاص است کدام ممکن است این امر چالشی برای او یا او تحمیل نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان می‌دانند کدام ممکن است دسترس در بازار خارجی سهمی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عناصر ایرانی دسترس در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این سبک شکست می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال قبلی در موضوع کالا خودرو شکسته نشده پیدا خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بسا شرایط شدیدتر هم ممکن است.»


به معنای واقعی کلمه هستند خاص نیست کدام ممکن است ما دقیقاً کدام خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه ایرانی را می‌توانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در مخالفت با برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟


اجتناب کرده اند این رو٬ همراه خود قطعیت می‌توان ذکر شد کدام ممکن است واردات به شرط صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه انحصار خودروسازان را اصولاً خواهد کرد چرا کدام ممکن است هم واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بازار موجود در، به‌ صورت مناسب تکیه کن به ۲ نمایندگی خودروساز خانه می‌شود.


اگر قوانین گذار واقعاً به‌دنبال کدام ممکن است بازار خودرو به استراحت برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار خودروسازان کاهش پیدا تدریجی، نیاز دارد کدام ممکن است شرط صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه برداشته شود. طی سال‌های جدیدترین ورزش خودروسازان به گونه‌ای {بوده است} کدام ممکن است مردمان از نزدیک خرس فشار قرار گرفتند.


کنار اجتناب کرده اند افزایش قیمت کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ سهم بوده، استاندارد هم تنزل پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بازار دلالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واسطه ‌گری از نزدیک آسانسور شده است. اجتناب کرده اند این ‌رو انتخاب‌ گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاران غیر از شرط صادرات بیشتر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر به سختی به واردات خودرو مورد توجه قرار گرفت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت برای واردات بگذارند {در این} صورت حداقل تعدادی از هزار تجهیزات خودرو خارجی وارد ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی تحریک بازار خودرو کاهش پیدا می‌تدریجی.


https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/04/61737976.jpg


اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخی‌ها سریع می‌کنند کدام ممکن است بودجه‌ترین خودرو در بندرعباس هر دو سایر شهرها کدام ممکن است امکان صادرات دارد، خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بندر مکان تعطیلات اسقاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو خارجی به ملت وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی همراه خود کمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین درآمد وارد می‌شود.


این قبیل راهکارها در دنیای آنلاین ما هم دیده می‌شود. یکی اجتناب کرده اند کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس ۲۰۱۸ در ایران ۲.۵ میلیارد تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۲۰۲۲ در دوبی ۶۰۰ میلیون تومان است. جاری همراه خود شرایط وارداتی کدام ممکن است قانونگذار گذاشته می‌توان ۳ پراید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات واردات حدود ۱.۸ میلیارد تومان می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود عالی میلیارد تومان هم می‌توان درآمد کرد.


هدف‌ گذاری کدام ممکن است برای سال ۱۴۰۱ خودروسازان صورت گرفته اینجا است کدام ممکن است عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تجهیزات خودرو ساخت شود، با این حال مشاوران پیش‌ سوراخ بینی می‌کنند کدام ممکن است نمایندگی‌های خودروساز سرانجام خوشبینی به ساخت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تجهیزات برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا سال‌جاری تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار اجتناب کرده اند بازار خودرو، بازو نخواهد کشید. روزی عالی بازار می‌تواند به تعادل برسد کدام ممکن است در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برابر باشد.


وقتی تقاضا اجتناب کرده اند در دسترس بودن پیشی می‌گیرد افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات بهتر از راهکار است در هر مورد دیگر قیمت‌ها سیر صعودی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال قبلی تکرار می‌شود.


از هر لحاظ باید قبول کرد کدام ممکن است خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند در شرایط دردسرساز کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در بازارهای جهانی عملکرد‌ آفرین شوند، شبیه به گونه کدام ممکن است اجتناب کرده اند عالی ماهی در آکواریوم نمی‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است در اقیانوس اقامت تدریجی.