جمله شجاعانه عالی بازیگر عالی در برابر این چشمان رئیسش


محمود گابرلو مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد سینما، آنچه در ضیافت صبحانه رئیس جمهور همراه خود هنرمندان کدام ممکن است شامگاه پنجشنبه ۲۵ فروردین در خارج از درب در ساختمان مقامات برگزار شد، برای رئیس جمهور بازگو کرد.

جمله شجاعانه یک بازیگر برجسته در مقابل چشمان رئیسش

محمود گابرلو مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد سینما، آنچه در ضیافت صبحانه رئیس جمهور همراه خود هنرمندان کدام ممکن است شامگاه پنجشنبه ۲۵ فروردین در خارج از درب در ساختمان مقامات برگزار شد، برای رئیس جمهور بازگو کرد.

وی در بخشی اجتناب کرده اند این روایت در صفحه اینستاگرام شخصی نوشت:

«حرکت مورد کنجکاوی رئیس جمهور بعد اجتناب کرده اند سخنرانی این بود کدام ممکن است با بیرون حفاظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر گیری در بین هنرمندان حضور داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تک تک حرف ها گوش دهد. مونتاژ ای البته است در روده ها شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی هنرمندان تشکیل می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به مسئولان گوشزد می شد کدام ممکن است پیگیری کنند. آنقدر همراه خود هشدار کدام ممکن است وقتی به امیر دژاکام نزدیک شدند، گفتند باید گفتی سه نکته داری، با این حال ساده به ۲ به همان اندازه ردیابی احتمالاً انجام دادی! «{در این} دیدار ۲ طرف اوقات فراغت نسبی مشهود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بافت وجود داشت کدام ممکن است هیچ کدام نمی خواهند بروند. این لحظات صمیمی.”

زیباترین پاسخ آقای رئیس جمهور روزی بود کدام ممکن است سید جواد هاشمی بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان با بیرون توافق بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند هنرمندان تمایلی به دیدار خواهید کرد ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه همه هنرمندان ایرانی نیستند. بنده همه چه رای دهند چه ندهند همراه خود لبخند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام پاسخ داد ای کاش آن نقطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت به ممکن است اجازه می داد کدام ممکن است همه را جلب رضایت کنم.

حمیدرضا نوربخش، منوچهر شهصفری، جواد شمقدری، شاهین فرهت، امیر دچکام، مسعود دهمکی، سید ضیاء هاشمی، مرتضی شعبانی، جواد بختیاری، انسیه شاه حسینی اجتناب کرده اند جمله هنرمندانی بودند کدام ممکن است در ایف تار دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها شخصی را همراه خود رئیس جمهور مطرح کردند.

تأمین: محدوده