جایگزین ویژه برای خودروهای متخلف


تمدید قالب ترخیص خودروهای پلیس به همان اندازه عید سعید فطر

پلیس راهنمایی و رانندگی

سرهنگ سید حاجت فتاحی فرمانده پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اردبیل اظهار داشت: در قالب ترخیص خودروهای پلیس، معوقات با بیرون تیز کردن زودتر به صورت اقساطی قابل تیز کردن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات منطقه پارکینگ همراه خود کاهش یافته است ویژه محاسبه تبدیل می شود.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اردبیل اظهار داشت: این قالب برای ادغام کردن خودروهایی کدام ممکن است همراه خود اصل قضایی توقیف شدند نمی شود.