توسل به ۱۹ هزار مشترک جدید بنزین خالص در استانداری اردبیل


مدیرعامل نمایندگی بنزین استان اردبیل در خصوص کار کردن مشترکان این نمایندگی اجتناب کرده اند سرویس دهی ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۹ مشترک به بنزین خالص در استان خبر داد.

سردار اسماعیلی

سردار اسماعیلی مدیرعامل این نمایندگی همراه خود گفتن این خبر افزود: گازرسانی به اقصی عوامل استان اجتناب کرده اند برکات نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است کدام ممکن است همراه خود سرعت فوق العاده جذاب یکپارچه دارد به منظور که کمتر اجتناب کرده اند ۱۰۰ بنزین جدید نیست. روستاها هر سال به جامعه گازرسانی متصل می شوند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در جاری انجام است، جامعه گازرسانی به ۵۹ روستای جدید هم اکنون به استفاده از رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از می رسد.

الاسماعیلی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به کار کردن نمایندگی بنزین استان اردبیل در زمینه قطبی سازی مشترک طی منصفانه سال قبلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: طی سال قبلی ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۲ مشترک جدید در بخش های مختلف توسل به این نمایندگی شدند. بخش ها اعم اجتناب کرده اند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا انواع مشترکان بنزین خالص اجتناب کرده اند بدو ایجاد این نمایندگی به ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۹ نفر رسیده است.

مدیرعامل بنزین استان اردبیل همراه خود خاص اینکه انواع روستاهای بهره مند اجتناب کرده اند بنزین خالص در استانداری اردبیل به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۸ روستا رسیده است، ذکر شد: اجتناب کرده اند مجموع ۵۳۰ هزار مشترک بنزین خالص بیش اجتناب کرده اند ۱۴۳ هزار مشترک کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳۸۶ هزار مشترک هستند. مشترکین در مناطق شهری در گریز دارای بنزین خالص هستند.

وی یکی اجتناب کرده اند اقدامات ارزشمند نمایندگی بنزین استانداری در زمینه صیانت اجتناب کرده اند حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم ارباب رجوع را فروش فرآیند های شرکت ها رسانی به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توسل به مشترکین جدید دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: تمامی شرکت ها این نمایندگی به صورت غیر حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حضوری حاضر تبدیل می شود. ساکنان همراه خود دریافت پذیرش در موقعیت یابی نمایندگی بنزین استان اردبیل به نشانی www.nigc-ar.ir می توانند به تمامی آنها ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دریافت پذیرش در منوی میز شرکت ها دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن کد اشتراک به شرکت ها حاضر شده در آنلاین ورود داشته باشند.

مدیرعامل نمایندگی بنزین استان اردبیل در خاتمه بر رعایت رهنمودها امنیت در بلعیدن بنزین خالص تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند تمامی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکین نمایندگی بنزین استانی تقاضا دارم به این چیزها امنیت ملاحظه ویژه داشته باشند به همان اندازه شاهد باشند. هیچ حادثه ای در بلند مدت {به دلیل} بلعیدن ناایمن بنزین خالص {وجود ندارد}.

سردار اسماعیلی: جذب 19 هزار مشترک جدید گاز طبیعی در استانداری اردبیل

توسل به ۱۹ هزار مشترک جدید بنزین خالص در استانداری اردبیل