ته نشینی پایین های تملک شده در پست موسسه مالی ایران


به گزارش نبیز بازار، بر مقدمه صورت های پولی پست موسسه مالی ایران، این موسسه مالی بیش اجتناب کرده اند ۱۶۱ میلیارد تومان {ضمانت نامه} ملکی دارد کدام ممکن است ۱۳ میلیارد آن کمتر اجتناب کرده اند خوب سال پس اجتناب کرده اند تملک است کدام ممکن است ۲۶ میلیارد آن بین ۱ به همان اندازه ۲ سال است. اجتناب کرده اند گذشته تاریخی کسب میلیاردها دارایی بیش اجتناب کرده اند ۲ سال پس اجتناب کرده اند گذشته تاریخی کسب سپرده تبدیل می شود.

سود پست بانک ایران از فروش اموال تملک شده

بر مقدمه ادعای پست موسسه مالی ایران، دلیل برای کالا نشدن بخشی اجتناب کرده اند اموال تملک شده در دوران خم شدن در بخش مسکن گفتن شد! علاوه بر این این موسسه مالی برای اجاره ۵۰۰ ساختمان {در سراسر} ملت بیش اجتناب کرده اند ۳۸۰ میلیارد تومان سپرده بدست آمده کرد.

پست موسسه مالی ایران در سال قبلی اجتناب کرده اند کالا املاک تملک شده بیش اجتناب کرده اند ۵۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد کدام ممکن است این رقم در سال ۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۶۸ میلیارد تومان بود.

سود پست بانک ایران از فروش اموال تملک شده