تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده این سیستم رادیویی «رادیو برگ».


سرپرست روابط نهایی نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل اظهار داشت: اطمینان حاصل شود که {اطلاع رسانی} به ساکنان گران اجتناب کرده اند کار کردن نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل، تهیه این سیستم رادیویی در اصل کار این اداره قرار گرفت.

دید خدا قلیبور

رویا الله گلیبور همراه خود خاص اینکه روابط نهایی باید اجتناب کرده اند قابلیت رسانه ای برای سوئیچ پیام استفاده تدریجی، تصریح کرد: رسانه ممکن است ویدئو، رادیو، این سیستم تلویزیونی، روزنامه، اپلیکیشن، وبلاگ، پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پیامک باشد. به طور گسترده هر کانالی کدام ممکن است برای سوئیچ دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به افراد استفاده تبدیل می شود، فرم رسانه است.

الله قلی پور افزود: در همین راستا اولین نیمه اجتناب کرده اند این سیستم رادیویی «رادیو برگ» اجتناب کرده اند سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۹ روی آنتن سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۱۳ این سیستم رادیویی چاپ شده شده است.

وی یکپارچه داد: این این سیستم شنبه ساعت ۱۰:۱۵ اجتناب کرده اند رادیو اردبیل چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم دوشنبه هر هفته ساعت ۱۴:۵۰ بازپخش تبدیل می شود.

سرپرست روابط نهایی meting out انرژی الکتریکی استانداری اظهار داشت: {در این} این سیستم اطلاعات هفتگی نمایندگی meting out استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله نیاز صرفه جویی در بلعیدن انرژی الکتریکی، مدیریت های جدید نحوه محاسبه بلعیدن انرژی الکتریکی مشترکان، پیام های مدیریت بلعیدن انرژی الکتریکی، ممنوعیت استخراج تصویر پول خارجی همراه خود انرژی الکتریکی پشتیبانی می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای ایجاد امکانات غیرمجاز نمادهای ارزی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدل های حال است.

سرپرست روابط نهایی نمایندگی خاص کرد: موضوعات هر این سیستم به صورت هفتگی همراه خود ملاحظه به خواستن روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اتفاقات روز نمایندگی محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نمایندگی سازنده این این سیستم کشتی تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: حبیب یزدانی اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان توانای استان به صورت کمدین به امتیازات می پردازد.

الله قلی پور افزود: این سیستم رادیو انرژی الکتریکی برای ورود ساده به بینندگان شخصی در وب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند این مشخصه برخوردار است.

وی یکپارچه داد: همراه خود امتحان شده خالصانه همکاران در اداره روابط نهایی، در امتحان شده هستیم به همان اندازه به اهدافی کدام ممکن است در سال جاری اجتناب کرده اند سوی وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی مادر تخصصی توانیر به این محل کار کشتی شده است، انگشت یابیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را به افراد یادآوری می کنیم. دشواری ساخت انرژی الکتریکی.» هنری باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای صحیح برای زیبایی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه در بلعیدن بهینه انرژی الکتریکی ساخت کنید.

تهیه و پخش برنامه رادیویی

تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده این سیستم رادیویی «رادیو برگ».