تمام اجرای زنده های ایران لغو شد!


عالی گزارشگر موسیقی مدعی شد: تمامی اجرای زنده های ایران لغو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه حراست ارشاد، هیچ خواننده ای در سال ۱۴۰۱ به همان اندازه روزی کدام ممکن است آثارش اجتناب کرده اند رادیو شباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملابوات بردن نشود، اجازه برگزاری اجرای زنده را نخواهد داشت.

تمام کنسرت های ایران لغو شد!

عالی گزارشگر موسیقی مدعی شد: تمامی اجرای زنده های ایران لغو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه حراست ارشاد، هیچ خواننده ای در سال ۱۴۰۱ به همان اندازه روزی کدام ممکن است آثارش اجتناب کرده اند رادیو شباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملابوات بردن نشود، اجازه برگزاری اجرای زنده را نخواهد داشت.

بهمن باب زاده نوشت: متعدد اجتناب کرده اند تولیدکنندگان همراه خود ضررهای پولی هنگفتی مواجه شدند حتی برخی پلتفرم های خصوصی نیز همراه خود بردن رقبا سریع روی کار خواهند به اینجا رسید!

تأمین: خبر بلافاصله