تعهد بانک ملی ایران به جبران دارایی های مسروقه از محل وجوه اجاره


بانک ملی ایران متعهد می شود زیان وارده به صاحبان صندوق های اجاره را به طور کامل جبران کند.

تعهد بانک ملی ایران به جبران دارایی های مسروقه از محل وجوه اجاره

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هماهنگی های لازم با مراجع قضایی در این خصوص به منظور تعیین بازپرس ویژه جهت حضور در محل و بررسی درخواست های متقاضیان صورت گرفته است. قیمت تمام شده اموال مسروقه اقداماتی انجام خواهد شد.