تصویر خبرساز اجتناب کرده اند محل حصر میرحسین موسوی


صبح در امروز محدودیت فیزیکی مقابل منزل میرحسین موسوی در جاده پاستور، برطرف شد، با این حال دستور مراقبت اجتناب کرده اند وی همچنان شکسته نشده دارد.

تصویر خبرساز از محل حصر میرحسین موسوی

صبح در امروز محدودیت فیزیکی مقابل منزل میرحسین موسوی در جاده پاستور، برطرف شد، با این حال دستور مراقبت اجتناب کرده اند وی همچنان شکسته نشده دارد.

در دلیل این خبر آمده:

* اجتناب کرده اند سال ۸۹ شورای برتر ایمنی سراسری بر مقدمه مصوبه‌ای، برخی محدودیت‌ها در خصوص سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید این اشخاص حقیقی  را اعمال کرد.

* این محدودیت‌ها در کل سال‌های قبلی همراه خود روندی کاهنده شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصا کبریت همراه خود رفتار‌های آن‌ها در میزان رعایت نظم کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت محله، ترتیب می‌شد.

* بر مقدمه این گزارش، در ماه‌های جدیدترین محدودیت‌ها به حداقل رسیده {بوده است}.

* گزارش خبرنگار ما حاکی است کدام ممکن است در امروز صبح محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی ( میرحسین موسوی) در جاده پاستور تهران، تعمیر شد به همان اندازه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید برای همسایه‌ی او نیز تسهیل شود.

بنا بر شنیده‌ها، دستور مراقبت اجتناب کرده اند شخص یاد شده (میرحسین موسوی) همراه خود هدف پیشگیری اجتناب کرده اند هرگونه آسیب به وی هر دو اقدامات خلاف قوانین، همچنان برقرار است.

مهدی کشت‌دار، سردبیر خبرگزاری میزان همراه خود تخلیه توئیتی این خبر را تائید کرد.

تأمین: خبرگزاری میزان