تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است تاخیر در مونتاژ مسکن را جبران کنیم


رئیس جمهور بر جبران تاخیر در مونتاژ مسکن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات تصمیم گرفت است سالانه ساختار مونتاژ منصفانه میلیون مسکن را برای تامین خواستن ملت اجرا تنبل.

مصمم هستیم که تاخیر در ساخت مسکن را جبران کنیم

رئیس جمهور بر جبران تاخیر در مونتاژ مسکن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات تصمیم گرفت است سالانه ساختار مونتاژ منصفانه میلیون مسکن را برای تامین خواستن ملت اجرا تنبل.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همراه خود بیان اینکه این نهاد در نتیجه وصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولد انقلاب اسلامی وی خاص کرد: همراه خود انگیزه منصفانه جهادگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند همراه خود هدف تامین مهمترین نیازهای مستضعفین تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسکن منشا خیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوانی در زمینه راهسازی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها بود. حتی در برخی اجتناب کرده اند شهرها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد قابل توجهی اجتناب کرده اند شخصی غیر از گذاشت.

الرئیسی روحیه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی را اجتناب کرده اند مشخصه های اساسی مدیریت در نهاد مسکن برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همین روحیه باید در تمامی سطوح این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای این نهاد شکسته نشده داشته باشد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به خواستن سالانه ملت به ۱ میلیون واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم جبران عقب ماندگی های زودتر {در این} زمینه، بر تسریع در مونتاژ مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه در پایان مسکن به نامزدها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در واقع موضوع سرعت باید در کار باشد باعث نادیده تکل دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن نشوید. تعهد ممکن است اینجا است کدام ممکن است آن را اختراع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است برسید.

رئیسی همراه خود تاکید بر اهمیت مونتاژ مسکن در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها در راستای جلوه های سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، بر لزوم ملاحظه به مانترا امسال {در این} زمینه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به فناوری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت فشار ملاحظه داشته باشید. برای بلایای خالص بسیاری معادل سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله در ملت، تاب آوری باید شناخته شده به عنوان منصفانه دستور مهم اندیشه در مورد شود.

رئیسی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند ارائه دهندگان فراوان نمایندگی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نهادهای انقلابی در حوادث خالص ذکر شد: همراه خود امتحان شده بی‌وقفه جهادگران {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تجربیات ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت‌انگیز پس اجتناب کرده اند انقلاب، خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف موجود است. مسکنی کدام ممکن است در جاری حاضر قوانین منصفانه میلیون واحد در سال پیش سوراخ بینی کرده است.

رئیس جمهور مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپناه ایمن را در جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط شهرها مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تامین مسکن ضمن حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب محصولات کشاورزان ممکن است اقامت روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایحتاج آن را نجات دهد. اساس ای.

رئیسی بر لزوم مونتاژ مسکن بودجه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری معمول در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در بخش مسکن باید مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود در تهیه مسکن را برای افراد به طور قابل توجهی آن ها فراهم کنند. نیازمند.»

تأمین: ایسنا