تصرف ۷۰۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی در پارس


به گزارش ضربان قلب بازار، بخشی اجتناب کرده اند پایین واگذار شده اجتناب کرده اند نمایندگی سهامی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان در ابتدای راه اندازی نمایندگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت پارس در زمینی به مساحت تقریبی ۷۰۰۰ هکتار در اختیار اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مختلف است. کسی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیات قابل استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف توسط این نمایندگی {وجود ندارد}.

در همین راستا اسناد ثبتی استان اردبیل در سال ۱۳۷۷ همراه خود نقشه برداری اجتناب کرده اند پایین شرکتی به مساحت حدود ۵۰۰۰ هکتار در نیمه جنوبی آن را مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند سند ادعا کرد با این حال نمایندگی پارس این کار را انجام می دهد. این نقشه ترسیمی جدید را اصلا قبول نکردند قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بازرسی استان اردبیل ساختار ترسیم گروه گزارش اسناد را لغو کردند.

هیئت مدیره پارس استرداد پایین مصادره شده را به عهده واگذارنده نمایندگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان از آن آگاه است.

اجتناب کرده اند مجموع ۱۸ هزار هکتار پایین واگذار شده به این نمایندگی، ۷۶۴ هکتار آن تملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی سند مشترک است.

تصرف 7000 هکتار از اراضی زراعی و دامی در پارس