تخریب “مینگالا” همراه خود توانایی یکپارچه دارد!


تخریب مراتع حسین آباد برای مونتاژ پتروشیمی میانکلا در حالی شتاب گرفت کدام ممکن است سخنگوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه جو زیست ادعا کردند این سرمایه گذاری نباید با بیرون مجوز انجام شود. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند {چه کسی} اصل می گیرند؟

تخریب

تخریب مراتع حسین آباد برای مونتاژ پتروشیمی میانکلا در حالی شتاب گرفت کدام ممکن است سخنگوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه جو زیست ادعا کردند این سرمایه گذاری نباید با بیرون مجوز انجام شود. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند {چه کسی} اصل می گیرند؟

این عکس های مطبوعاتی محیطی در پیش بینی زینب ابراهیمی است.

تأمین: بهتر از ها